„Zamieszanie i niejasności”


Poniżej drukujemy pełną odpowiedź Stolicy Apostolskiej na list biskupów amerykańskich z dnia 26 czerwca 2002 r., w którym prosili oni o recognitio (zgodę) na stosowanie polityki „zera tolerancji” (czyli odsuwania od pełnienia misji duszpasterskiej) wobec księży i urzędników kościelnych podejrzanych o seksualne wykorzystywanie nieletnich.


Stolica Apostolska chciałaby przede wszystkim przekazać wyrazy pełnej solidarności z Biskupami Stanów Zjednoczonych w stanowczym potępieniu seksualnych występków wobec nieletnich. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni przykrą sytuacją, jaka powstała w ciągu ostatnich miesięcy w Kościele w Stanach Zjednoczonych. Stolica Apostolska chciałaby wesprzeć wysiłki Konferencji Episkopatu i pomóc Biskupom w rozwiązaniu tych trudnych kwestii.
Wykorzystywanie seksualne nieletnich jest szczególnie odrażające. Głęboko poruszona cierpieniem ofiar i ich rodzin, Stolica Apostolska wspiera amerykańskich biskupów w ich staraniach zmierzających do stanowczego zapobieżenia seksualnym występkom niewielkiej liczby spośród tych, którzy służą lub pracują na rzecz Kościoła. Ta niewielka grupa nie może położyć cienia na „ogromnym duchowym, ludzkim i społecznym dobru, będącym wynikiem obecnych i przeszłych działań zdecydowanej większości księży i ludzi wierzących w Stanach Zjednoczonych” (Jan Paweł II, Przemówienie do Kardynałów i Prezydium Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, 23.04.2002)
Stolica Apostolska akceptuje wysiłki, jakie włożyli biskupi Stanów Zjednoczonych w opracowaniu „Zasad” i wytycznych zawartych w „Karcie Biskupów na Rzecz Ochrony Dzieci i Nieletnich” (zwanej dalej „Kartą”) w ochronę nieletnich i zapobieżenie przypadkom podobnego wykorzystywania w przyszłości. Takie działania powinny również być pomocne w zachowaniu i przywróceniu zaufania wiernych do swych pasterzy.
Jednak pomimo wszystkich tych wysiłków zastosowanie polityki przyjętej na Plenarnym Zgromadzeniu w Dallas może być źródłem zamieszania i dwuznaczności. „Zasady” i „Karta” zawierają postanowienia, które w pewnych aspektach są trudne do pogodzenia z powszechnym prawem Kościoła. Poza tym doświadczenia ostatnich kilku miesięcy pokazały, że terminologia tych dokumentów jest czasami niejasna i nieprecyzyjna, a przez to trudna do zinterpretowania. Niejasności dotyczą również sposobu, w jaki procedury zapisane w „Zasadach” i „Karcie” mają być zastosowane łącznie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego i Motu proprio ,,Sacramentorum sancitas tutela” (AAS 93,2001, str. 787).
Z tych powodów zdecydowano, że przed przyznaniem recognitio właściwym będzie skupienie się na dalszych rozważaniach i ponownym przeglądzie „Zasad” i „Karty”. W celu ułatwienia tych prac Stolica Apostolska proponuje powołanie Komisji Mieszanej. W jej skład wejdą biskupi, którzy należą do Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, oraz czterech reprezentantów urzędów Stolicy Apostolskiej, które mają bezpośrednie kompetencje w rozstrzyganiu spraw tego typu: Kongregacji Doktryny Wiary, Kongregacji ds. Biskupów, Kongregacji ds. Duchowieństwa i Papieskiej Rady ds. Interpretacji Teksów Prawnych.
W imieniu wszystkich urzędów zaangażowanych w tę sprawę, oczekuję na Waszą odpowiedź. Modlę się za waszą ważną misję służenia Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych.


Abp Giovanni Battista Re
Prefekt Kongregacji ds. Biskupów
Tłum. BM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 43 (2781), 27 października 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl