Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

 

 

 

 

 
STOLICA APOSTOLSKA

• Święty Josemaria Escriva de Balaguer nauczał, że nie należy rozdzielać życia wewnętrznego: relacji z Bogiem – od życia rodzinnego, zawodowego i społecznego. Nauczanie to jest nadal aktualne” – powiedział Jan Paweł II w homilii podczas kanonizacji bł. Josemarii Escrivy de Balaguera, założyciela Opus Dei na placu św. Piotra w Watykanie (6 października). „On nadal przypomina wam o potrzebie przezwyciężenia lęku przed kulturą materialistyczną, która grozi rozpadem istotnej tożsamości uczniów Chrystusa. Lubił z mocą podkreślać, że wiara chrześcijańska sprzeciwia się konformizmowi i wewnętrznej bierności” – mówił Papież do 300 tys. wiernych, którzy przyjechali do Watykanu z całego świata. Escriva jest 468 świętym kanonizowanym przez Papieża. Uroczystości zakończyła modlitwa „Anioł Pański”.


• „Święta Brygida zachęca dzisiejsze kobiety do odgrywania ważnej roli społecznej” – uważa Jan Paweł II. W przesłaniu do przełożonej generalnej Zakonu Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy, matki Tekli Famiglietti z okazji siedemsetlecia urodzin jego założycielki napisał: „Wystarczy przyjrzeć się biografii tej niewiasty, która potrafiła połączyć najwznioślejszą kontemplację z najśmielszą inicjatywą apostolską, aby uświadomić sobie, że Brygida może udzielić cennych wskazówek także dzisiejszym kobietom w sprawie najwłaściwszego podejścia do problemów związanych z rodziną, wspólnotą chrześcijańską i samym społeczeństwem”. Nawiązując do swej decyzji o ogłoszeniu św. Brygidy współpatronką Europy (1 października 1999 r., wraz z Edytą Stein i Katarzyną Sieneńską), Papież podkreślił, że chciał w ten sposób dać „wiernym kontynentu szczególny wzór »świętości w wydaniu kobiecym«”. Św. Brygida jest także według Papieża „nauczycielką życia konsekrowanego: „Działalność charytatywna, misyjna a nawet polityczna Brygidy wynikała z jej pasji do modlitwy i kontemplacji. Ponieważ miała czas dla Boga, miała go także dla ludzi”.
• „Nie można dziś tolerować sytuacji, w których całe społeczeństwa żyją w lęku i poczuciu zagrożenia” – stwierdził przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ występując na 57. sesji Zgromadzenia Ogólnego nt. pełnego rozbrojenia. Abp Renato Martino uważa, iż jednym z czynników podnoszących poczucie bezpieczeństwa są traktaty zapewniające trwałe rozbrojenie oraz skuteczną możliwość jego weryfikacji. Konieczne jest również silniejsze powiązanie rozbrojenia z rozwojem społecznym i gospodarczym. Przewodniczący delegacji Stolicy Apostolskiej opowiedział się za całkowitą eliminacją broni biologicznej i chemicznej. Abp Martino przypomniał, że Stolica Apostolska zdecydowanie wypowiedziała się przeciw próbom z bronią nuklearną, a także za całkowitym rozbrojeniem w tej dziedzinie. „Dawną politykę odstraszania nuklearnego trzeba zastąpić dialogiem i wielostronnymi negocjacjami” – twierdzi abp Martino.
n We Włoszech nagrano piosenkę na temat abp. Emmanuelu Milingo i jego przygody z sektą Moona. Utwór nagrał włoski piosenkarz Samuele Bersani. Krytyka nie ocenia dzieła najwyżej, chwali jednak piosenkarza za wyczucie momentu. Prasa natomiast z niecierpliwością czeka na nową płytę samego arcybiskupa. W wywiadzie telewizyjnym ujawnił, że w czasie ponad rocznego odosobnienia w Argentynie skomponował jedenaście nowych utworów. Emerytowany arcybiskup Lusaki nagrał już dwie płyty.
KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE• Kościoły chrześcijańskie chcą mieć zagwarantowany specjalny status w przyszłej konstytucji Unii Europejskiej – takie stanowisko zajmuje Komisja Biskupów Wspólnoty Europejskiej (ComECE) oraz Konferencja Kościołów Ewangelickich (KEK). Obie instytucje wystosowały w tej sprawie wspólny list do przewodniczącego Konwentu Europejskiego Valery’ego Giscard d’Estaign’a, podkreślając w nim, że przyszła konstytucja Unii musi gwarantować wolność religijną „w każdym wymiarze” we wszystkich krajach członkowskich; chodzi przede wszystkim o prawo Kościołów i wspólnot wyznaniowych do organizowania się oraz o wolność kultu, działalności duszpasterskiej, charytatywnej i kulturalnej. Przedstawiciele Kościołów przypominają, że w aneksie do Traktatu Amsterdamskiego, podpisanym przez ministrów spraw zagranicznych Unii w 1997 r., znalazło się stwierdzenie, że Unia szanuje status Kościołów w państwach członkowskich. Takie sformułowanie miało zapobiegać naruszaniu przez prawo unijne odmiennych dla każdego kraju regulacji na linii Kościół-państwo – i zdaniem autorów listu powinno znaleźć się teraz także w konstytucji UE.
• Patriarchat Konstantynopola solidaryzuje się z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym w jego sporze z Watykanem. Służba Informacyjna Patriarchatu Moskiewskiego poinformowała, że otrzymała list od Bartłomieja – patriarchy Konstantynopola i honorowego zwierzchnika światowego prawosławia – do Aleksego II, zwierzchnika rosyjskiej Cerkwi. „Jesteśmy bardzo rozgoryczeni z powodu niestosownej i samowolnej inicjatywy Kościoła rzymskokatolickiego w sprawie administracyjnej organizacji wspólnot rzymskokatolickich w Rosji na szczeblu diecezjalnym, i to bez wstępnego uzgodnienia z Najświętszym Rosyjskim Kościołem Prawosławnym” – pisze Bartłomiej, nawiązując do decyzji Stolicy Apostolskiej z lutego br. o podniesieniu dotychczasowych administratur apostolskich w Rosji do rangi diecezji. Patriarcha pisze, że takie „niebraterskie poczynania w granicach jego [Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego – red.] jurysdykcji kanonicznej nie tylko podkopują wzajemne zaufanie w oficjalnym dialogu teologicznym, ale także rozpalają zmniejszoną dzięki dialogowi miłości dawną podejrzliwość wobec dwustronnych kontaktów kościelnych”. Bartłomiej zapowiada, że zastrzeżenia te przedstawi wkrótce władzom Kościoła rzymskokatolickiego. Jego zdaniem „w obecnym okresie, krytycznym i przełomowym dla stosunków międzykościelnych i międzyreligijnych, tym bardziej należy unikać pochopnych lub samowolnych jednostronnych posunięć, które wyrządzają szkodę godności orędzia chrześcijańskiego i nie umacniają pozycji postępującego w ten sposób Kościoła”. Konstantynopol, „podzielając słuszne zaniepokojenie” Aleksego II, „będzie podkreślał niebezpieczeństwo rozpalania bolesnego stanu antagonizmu międzywyznaniowego, który w takiej czy innej formie okaże się szkodliwy dla wspólnot rzymskokatolickich w Rosji”. Dlatego podstawowym obowiązkiem zwierzchników lokalnych Kościołów prawosławnych jest dziś „zachowanie pełnej ich jedności w obliczu wspólnych problemów narodów prawosławnych” – uważa Bartłomiej. 
• Władze miejskie Jarosławia nad Wołgą odmówiły katolikom pozwolenia na budowę kościoła. Niedawno cofnięto też wizę proboszczowi parafii w Jarosławiu o. Stanisławowi Krajniakowi, werbiście ze Słowacji. Parafia katolicka działała tu do przejęcia władzy przez bolszewików, później kościół skonfiskowano. W latach 90. grupa kilkudziesięciu miejscowych katolików próbowała odzyskać świątynię, ale przydzielono im jedynie działkę budowlaną. Jarosławscy katolicy skarżą się, że po deportacji proboszcza pozbawiono ich teraz także szansy na własny kościół.
• Ustawa religijna przyjęta przez białoruski parlament może ograniczyć działalność związków wyznaniowych. Największe obawy nowe prawo wywołuje wśród protestantów, bo zgodnie z nim rejestrowane będą teraz tylko takie wspólnoty, które działają na Białorusi dłużej niż 20 lat – a tego wymogu nie spełniają Kościół luterański i reformowany. Ustawa podnosi też do 20 osób (dotąd było 10) minimalną liczbę członków, pozwalającą zarejestrować organizację wyznaniową. „Nowe prawo bierze pod uwagę białoruską tradycję i konieczność obrony przed nowymi kultami i niszczącymi sektami” – mówił podczas debaty w parlamencie Stanisław Buko, przewodniczący komisji ds. religijnych i narodowych. Ustawa umacnia natomiast pozycję Cerkwi prawosławnej, przypisując jej „dominującą rolę w dziejach oraz w duchowym i kulturalnym rozwoju narodu białoruskiego”. Zdaniem protestantów nowe przepisy „nie spełniają wymagań art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych i są sprzeczne z białoruską konstytucją”. Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent Łukaszenka.
• Najstarsza w USA polska parafia Najświętszej Maryi Panny w Perisville w stanie Michigan ma znów polskiego proboszcza – poinformował „TP” ks. Mieczysław Oniskiewicz. Według niepotwierdzonych źródeł parafia została założona już w 1840 r.; pierwsza prasowa wzmianka mówi o „rozproszonej grupie Polaków”, która przybyła do okręgu Huron w 1848 r.; cztery lata później oficjalną działalność w Perisville rozpoczęła misja katolicka. W 1858 r. proboszczem został ks. Piotr Klug z Czech, wtedy też powstała pierwsza drewniana kaplica. W parafii pracowało wielu polskich księży, zarówno z Polski, jak i Polaków urodzonych w USA. Ostatnim proboszczem z kraju był ks. Stanisław Surman, kolega ze studiów ks. Józefa Tischnera, który pracował w Perisville do początku lat 80. Kilka tygodni temu proboszczem został ks. Andrzej Boroch, rodem z Kazimierza Dolnego.
• Uroczystości kanonizacyjne Josemarii Escrivy de Balaguera w minioną niedzielę kosztowały „Opus Dei” milion euro – donosi dziennik „Corriere della Sera”, zaś na trwający 21 lat proces kanonizacyjny swego założyciela organizacja wydała 175 tys. euro. 

  

...I W POLSCE• Forum Świętego Wojciecha, zrzeszające ruchy i stowarzyszenia katolickie, chcące wnieść wkład w proces integracji Europy, zainaugurowało działalność (1 października). Będzie ono miejscem refleksji nad kształtem przyszłej Europy oraz pracy nad wkładem polskiego chrześcijaństwa w jej budowę. Przewodniczącym Forum został wybrany Piotr Cywiński, prezes warszawskiego KIK-u, zaś wiceprzewodniczącymi: Radosław Krawczyk z Ruchu Rodzin Nazaretańskich i Krzysztof Kalinowski z Akcji Katolickiej archidiecezji warszawskiej.
Członkami założycielami Forum są następujące organizacje: Krajowa Rada Katolików Świeckich, Akcja Katolicka archidiecezji warszawskiej, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Ruch Wiara i Światło, Przymierze Rodzin, dominikańskie „Espaces”, Towarzystwo „Więź”, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak”, Polska Fundacja im. R. Schumana, Polski Związek Kobiet Katolickich, Ruch Światło-Życie, Fundacja Dzieło Odnowy Miłości D.O.M., Katolicka Agencja Informacyjna, Instytut im. I. J. Paderewskiego, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, polskie wspólnoty ruchu Chemin Neuf, jezuicki OCIPE, Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo, warszawski i krakowski Klub Inteligencji Katolickiej a także Rada Porozumienia KIK w Polsce. Z ramienia Episkopatu Polski pracom Forum patronuje abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński.
Jedną z pierwszych inicjatyw Forum jest zwołanie wiosną przyszłego roku „współczesnego Zjazdu Gnieźnieńskiego” środowisk katolickich, aby u grobu św. Wojciecha przedyskutować wszystkie „za” i „przeciw” integracji Polski z Unią Europejską. Forum zamierza wydawać pismo „Europa chrześcijańska” oraz organizować comiesięczne spotkania na temat najtrudniejszych problemów podnoszonych przez przeciwników jednoczenia się Polski z UE.
• Kard. Józef Glemp przesunął termin uregulowania statusu prawnego biur Radia Maryja w archidiecezji warszawskiej. W dekrecie z 14 sierpnia podpisanym przez kard. Glempa i bp. Piotra Jareckiego – wikariusza archidiecezji termin został wyznaczony na 1 października. Podczas dorocznego spotkania dziekanów archidiecezji warszawskiej z kard. Glempem 24 i 25 września okazało się, że w archidiecezji działa 17 biur rozgłośni z Torunia. Większość z nich ma uregulowany status. Pozostałe mają to zrobić w najbliższym czasie, nie będzie więc konieczności ich zamykania. 
Dekret Prymasa powołał do istnienia w archidiecezji warszawskiej Instytutu Archidiecezjalnych Środków Przekazu. Jego prezesem został mianowany 1 października ks. Krzysztof Kosk, kościelny asystent archidiecezjalnej Akcji Katolickiej. Zadaniem Instytutu jest promowanie i głoszenie nauki Kościoła w dostępnych środkach przekazu oraz wspieranie archidiecezjalnego Radia Józef. Tymczasem na warszawskim Marymoncie powstało pierwsze w archidiecezji Koło Przyjaciół Radia Józef – powołanie takich kół zalecał prymasowski dekret.
• List pasterski „Dialog – zadanie na nowy wiek” przygotowuje Komitet Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Dokument, który omawiali 30 września członkowie Komitetu, zostanie odczytany w parafiach w Polsce w uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia przyszłego roku. Celem listu jest zachęcenie i przygotowanie katolików w parafiach do szeroko rozumianego dialogu – tłumaczył KAI przewodniczący Komitetu abp Stanisław Gądecki. 3-stronicowym liście mowa jest o korzyściach z prowadzenia dialogu. „Dialog przynosi wzajemne poznanie, wzbogacenie, współpracę, pomaga w poszukiwaniu prawdy” – wymienił przewodniczący Komitetu. Temat dotyczy wszystkich ludzi, daje okazję do rachunku sumienia i jest drogą przezwyciężania zła dobrem – mówił Arcybiskup. Dokument jest ważny zwłaszcza dla mniejszości, które „są narażone na postawy zgoła niedialogowe” – powiedział abp Gądecki.
• Nowy zwierzchnik Kościoła ewangelicko-reformowanego bp Marek Izdebski objął swój urząd (5 października). Wybrany w maju br. na dziesięcioletnią kadencję 44-letni bp Izdebski złożył ślubowanie na ręce swego poprzednika bp. Zdzisława Trandy, który kierował Kościołem reformowanym od 1978 r. W uroczystości w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie uczestniczyli przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich, m.in. bp Janusz Jagucki z Kościoła ewangelicko-augsburskiego i bp Edward Puślecki z Kościoła ewangelicko-metodystycznego.
Bp Izdebski jest żonaty, ma syna. Na duchownego został ordynowany w 1987 r. Przez 16 lat pracował w parafii w Bełchatowie, gdzie od 1991 r. pełnił obowiązki proboszcza. Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce jest członkiem Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych z siedzibą w Genewie zrzeszającego pond 60 mln wyznawców z blisko 150 krajów. W Polsce jest 5 tys. wiernych skupionych w 10 parafiach, obsługiwanych przez 8 duchownych. W sierpniu br. podczas Zgromadzenia Europejskiego Aliansu bp Izdebski został wybrany wiceprzewodniczącym Komitetu Wykonawczego.
• Kard. Angelo Sodano, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej otrzyma tytuł doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Uroczystość odbędzie się 9 października i będzie połączona z obchodami 300-lecia istnienia Wydziału oraz inauguracją roku akademickiego na tej uczelni. 
• Caritas Polska wprowadza program pomocy bezrobotnym „Macro Akces 2000” finansowany przez Komisję Europejską. Biura aktywizacji bezrobotnych mają powstać w czterech diecezjach: warmińsko-mazurskiej, toruńskiej, kieleckiej i lubelskiej. Pilotażowe programy Caritas wprowadziła już na początku roku w Lublinie i Bartoszycach. Kolejne dwa biura powstaną w połowie grudnia. Program polega na tworzeniu biur aktywizacji bezrobotnych, gdzie osobom poszukującym pracy oferuje się porady ekonomiczne, gospodarcze, zawodowe, a także szkolenia zawodowe i warsztaty aktywnego poszukiwaniu pracy. W szczególnych przypadkach bezrobotni mogą też liczyć na wsparcie psychologa. W samym biurze pracy znaleźć nie można, można się jednak nauczyć, jak aktywnie jej poszukiwać.
• W Warszawie na Placu Zamkowym odbył się I Festiwal Muzyki Dobrej (5-6 października). Uczestniczyło w nim ok. 250 wykonawców z 26 zespołów, m.in. Edyta Geperd, Stanisław Sojka, Mietek Szcześniak, Magda Anioł oraz grupy: Mate.O, Trzecia Godzina Dnia, Chili My. Festiwal Muzyki Dobrej to największy, obok toruńskiego Song of Songs, przegląd wykonawców, którzy w swej twórczości inspirują się przesłaniem chrześcijańskim. „Chodzi o dobrą muzykę w podwójnym znaczeniu – wyjaśniał ks. Andrzej Chibowski, dyrektor festiwalu. – Po pierwsze wykonawcy muszą prezentować profesjonalny warsztat artystyczny. Po drugie ta muzyka musi nieść pozytywne przesłanie: w sensie ogólnoludzkim, humanistycznym, a także chrześcijańskim”. Organizatorem imprezy było Radio Warszawa Praga. Zapowiedziano, że festiwal będzie imprezą cykliczną.


 

 

 


 

  

 

  

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

Nr 41 (2779), 13 października 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl