List św. Pawła do Filemona1. Paweł, więzień dla Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Filemona
umiłowanego, współpracownika naszego, 
2. oraz do Apfii, siostry, i do Archipa, współbojownika naszego, i do
Kościoła w domu twoim.
3. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Chrystusa.
4. Dziękuję Bogu mojemu, pamiętając o tobie w modlitwach moich,
5. słysząc o miłości twojej i wierze, którą masz w Pana, Jezusa, i do wszyst-
kich świętych,
6. tak aby twój współudział w wierze przyczynił się do poznania wszel-
kiego Dobra, które jest w nas dzięki Chrystusowi.
7. Wielkiej bowiem radości doznałem i pocieszenia z powodu miłości
twej, bo święci zaznali pokoju wewnętrznego dzięki tobie, bracie.
8. Dlatego mając wielką w Chrystusie odwagę, by nakazać ci, co trzeba,
9. w imię miłości jednak proszę, ja, Paweł, starzec, teraz zaś i więzień dla
Chrystusa Jezusa;
10. proszę cię za moim dzieckiem, które zrodziłem w okowach, Onezy-
mem,
11. kiedyś nieużytecznym, teraz zaś i tobie, i mnie użytecznym.
12. Jego odesłałem ci, tego, który jest moim umiłowaniem.
13. Chciałem zatrzymać go przy sobie, aby zamiast ciebie służył mi w
moich okowach dla Ewangelii.
14. Nie chciałem jednak niczego uczynić bez twojej wiedzy, aby dobroć
twoja nie była z przymusu, lecz z dobrej woli.
15. Może bowiem dlatego oddalił się od ciebie na krótko, abyś go na wieki
odzyskał,
16. już nie jako niewolnika, lecz jako kogoś więcej niż niewolnika, jako
brata umiłowanego, szczególnie dla mnie, ale o wiele bardziej dla cie-
bie, tak według ciała, jak i w Panu.
17. Jeśli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie.
18. Jeśli zaś w czymkolwiek szkodę ci wyrządził lub jeśli ci coś winien,
obciąż tym mnie.
19. Ja, Paweł, napisałem to własnoręcznie, ja zapłacę. Żebym nie powie-
dział ci, że i siebie samego jesteś mi winien.
20. Tak, bracie, ja chciałbym mieć z ciebie pożytek w Panu; proszę cię,
obdarz mnie pokojem wewnętrznym w Chrystusie.
21. Będąc pewny twojego posłuszeństwa, napisałem ci, wiedząc, że uczy-
nisz więcej, niż mówię.
22. Zarazem zaś i gościnę mi przygotuj, mam bowiem nadzieję, że dzięki
modlitwom waszym będę wam dany.
23. Pozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie,
24. Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, współpracownicy moi.
25. Łaska Pana, Jezusa Chrystusa, z duchem waszym.

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl