Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Duchowe dziedzictwo Jan XXIII (1959–1963). Podczas Mszy św. sprawowanej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego i 38. rocznicę śmierci Jana XXIII – Jan Paweł II mówił: „Lekki powiew Ducha, którego wyczuwał Jan XXIII przed otwarciem tego wielkiego wydarzenia, jakim był Sobór Watykański II, przerodził się w »burzę«. Wspominamy dziś ten wyjątkowy moment w dziejach Kościoła, ponieważ Wielki Jubileusz roku 2000 był kontynuacją Soboru Watykańskiego II – powielał jego aspekty doktrynalne i metody. Niedawny zaś nadzwyczajny konsystorz potwierdził jego aktualność i bogactwo dla nowych pokoleń chrześcijan. Wszystko to stanowi dla nas jeszcze jeden powód do wdzięczności wobec błogosławionego papieża Jana XXIII”.

Na zakończenie niedzielnej Mszy Papież odmówił modlitwę maryjną „Regina caeli”, podczas której zaapelował o pokój i sprawiedliwość na świecie. Zwrócił uwagę na sytuację dzieci i młodzieży, które w Ziemi Świętej oraz w ponad 50 innych krajach żyją wśród walk i konfliktów. „Oby dzieci, które są nadzieją ludzkości, mogły wreszcie rosnąć z dala od plag i wojen oraz wszelkich form przemocy” – powiedział Papież.

• Modlitwa o wybawienie – stanowiła kolejny temat rozważań Papieża z cyklu katechez na temat psalmów. „Jak to się często zdarza w skierowanych do Pana psalmach »błagalnych« o wybawienie od zła – mówił Jan Paweł II interpretując psalm 5. – występują w nim trzy postacie. Jest to przede wszystkim Bóg, owo w najwyższym stopniu »Ty« z tego Psalmu, do którego modlący zwraca się z ufnością. Druga postać – modlący się – przedstawia samego siebie jako „Ja”, wskazując, że cała jego osoba oddana jest Bogu i Jego „wielkiemu miłosierdziu”. Ale na horyzoncie – tłumaczył Papież – pojawia się ciemna postać trzeciej osoby występującej w tym dramacie: są to „wrogowie”, „złoczyńcy”, którzy już występowali w tle poprzednich wersetów. Po „Ty” odnoszącym się do Boga i „Ja” człowieka modlącego się, mamy teraz „Oni”, co oznacza wrogą masę, symbol zła tego świata.

Po tym surowym i realistycznym obrazie złoczyńcy, który czyha na sprawiedliwego, Psalmista – wyjaśniał dalej Papież – wzywa Boga o jego ukaranie. Ale liturgia chrześcijańska pomija to, chcąc w ten sposób dostosować się do nowotestamentowego objawienia miłości miłosiernej, która również złoczyńcy gwarantuje możliwość nawrócenia.

• Pokojowe orędzie Papieża do przywódców Izraela i Autonomii Palestyńskiej. Dokument ten – Jaserowi Arafatowi i Arielowi Sharonowi – przekazał kard. Pio Laghi. W orędziu Jan Paweł II odwołując się do najwyższych wartości moralnych i apeluje o zaprzestanie przemocy, wstrzymanie ognia oraz o podjęcie przez obie strony wysiłków na rzecz powrotu do dialogu i negocjacji pokojowych. W trwającym już osiem miesięcy konflikcie izraelsko-palestyńskim zginęło ponad pięćset osób – większość to Palestyńczycy.

• Rozpocznie się proces beatyfikacyjny kard. Stefana Wyszyńskiego. Stanie się to 7 czerwca o godz. 9.30 w siedzibie Kongregacji ds. Kanonizacyjnych Stolicy Apostolskiej. Nad przebiegiem procesu będzie czuwał postulator, ks. prałat Marian Rola. Akta beatyfikacyjne Prymasa Wyszyńskiego zostały złożone w Kongregacji ds. Kanonizacyjnych 27 kwietnia br.

• Papież spotkał się z Prymasem Kościoła Anglii. Już po raz czwarty doszło do spotkania Jana Pawła II z arcybiskupem Canterbury Georgem Leonardo Careyem – zwierzchnikiem Kościoła Anglii. „To dla mnie szczególna przyjemność, Wasza Świątobliwość, spotkać Cię po Twoim jubileuszu 10-lecia objęcia arcybiskupstwa Canterbury. Życzę Ci szczęścia i pewności, że Pan będzie dalej cię wspierał w wielu trudnych zadaniach związanych ze służbą wspólnocie anglikańskiej na całym świecie” – powiedział w czasie spotkania Jan Paweł II. Przypominając doświadczenia Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 r. Papież dodał, że od tego czasu jego „modlitwa o jedność chrześcijan jest bardziej intensywna”.

31 maja abp Carey w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu uczestniczył w modlitwie ekumenicznej przygotowanej przez katolicką Wspólnotę św. Idziego. Audiencja abpa Careya nastąpiła zaraz po utworzeniu specjalnej grupy, która będzie zajmowała się wspieraniem dialogu między Stolicą Apostolską a Kościołem Anglii. Grupę tworzy siedmiu reprezentantów z każdego wyznania. Ze strony anglikańskiej będzie jej przewodniczył abp Carey, a ze strony katolickiej kard. Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan. Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się pod koniec tego roku.

• „Dla przyszłych losów rodziny i całej ludzkości decydujące jest poszanowanie człowieka od chwili poczęcia oraz sposób przekazywania życia” – powiedział Jan Paweł II podczas audiencji dla wykładowców i studentów Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną.

• Spotkanie przedstawicieli Światowej Rady Kościołów i Stolicy Apostolskiej (25-30 maja). Problemy ważności chrztu, małżeństw mieszanych, a także sprawy przemocy w kulturze były przedmiotem kilkudniowych obrad w Irlandii Północnej Wspólnej Grupy Roboczej ŚRK i Stolicy Apostolskiej. Członkiem delegacji Stolicy Apostolskiej był m.in. metropolita lubelski, abp Józef Życiński. Wspólna Grupa Robocza przygotowuje dokument o potrzebie wzajemnego uznania ważności sakramentu chrztu.

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

 

• Co najmniej 9 osób zginęło w zamachu bombowym na kościół w Bangladeszu. Według informacji rzecznika tamtejszego rządu ładunek eksplodował podczas porannego nabożeństwa w katolickiej świątyni w miejscowości Baniarchar, ok. 230 km od stolicy kraju Dakki. Jak na razie nie udało się ustalić ani sprawcy, ani motywu zamachu. W Bangladeszu coraz częściej dochodzi do ataków na chrześcijan ze strony fanatyków islamskich. 85 proc. mieszkańców tego 120-milionowego kraju stanowią muzułmanie. Chrześcijanie to jedynie 0,3 proc. ludności. Katolików jest 300 tys. Kościół katolicki w Bangladeszu prowadzi 518 szkół oraz 340 ośrodków opieki zdrowotnej.

• Francuskie Zgromadzenie Narodowe zezwoliło na sterylizację osób upośledzonych umysłowo. Zabieg będzie przeprowadzany na wniosek prawnego opiekuna i na podstawie decyzji sądu. Taki przepis znalazł się w przyjętej 30 maja ustawie o aborcji i antykoncepcji. Nowe prawo zezwala też na usunięcie płodu u nieletnich bez zgody rodziców oraz znosi obowiązek konsultacji z psychologiem przed dokonaniem takiego zabiegu. Aborcja jest dopuszczalna do 12 tygodnia ciąży (dotychczas do 10), a ze względów medycznych można jej dokonywać do ostatniej chwili przed porodem.

Francuski Kościół katolicki ostro skrytykował artykuł o sterylizacji upośledzonych umysłowo. „Sterylizacja jest nieodwracalnym okaleczeniem i zamachem na godność osoby ludzkiej”, a „każda osoba ludzka, niezależnie od stanu zdrowia, ma prawo do szacunku i godności” – podkreślili biskupi w oświadczeniu Rady Stałej francuskiego Episkopatu, opublikowanym jeszcze przed głosowaniem w parlamencie. Ich zdaniem ustawa to aprobata dla „seksu bez zobowiązań”; wręcz zachęca do seksualnego wykorzystywania osób upośledzonych.

• Mimo sprzeciwu Kościołów chrześcijańskich Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę o walce z sektami (30 maja). Jeszcze przed głosowaniem komisja ustawodawcza Senatu nie przyjęła wspólnej delegacji katolików i protestantów, którzy chcieli złożyć oficjalny protest w tej sprawie. Pastor Jean-Arnold de Clermont, przewodniczący Federacji Protestantów Francuskich podkreślił na łamach dziennika „La Croix”, że ustawa jest „wyrazem niezrozumienia przez parlamentarzystów istoty religii i różnicy między religią a sektą”. Jego zdaniem umożliwia ona np. zaskarżanie do sądu zgromadzeń zakonnych przez rodziny niezadowolone z wyboru wyznania przez młodego człowieka czy też instytucji przekonujących kobiety do rezygnacji z aborcji. Zwrócił on też uwagę na fakt zainteresowania francuską ustawą ze strony Chin i niektórych krajów Europy Wschodniej, które chcą kontrolować działalność wspólnot religijnych.

• Kościół anglikański w Anglii skonsultuje kwestię biskupstwa kobiet z wyznawcami innych religii. W liście otwartym przewodniczący grupy roboczej ds. biskupstwa kobiet, anglikański biskup Rochester Michael Nazir-Ali poprosił muzułmanów, hinduistów, żydów, buddystów oraz ateistów o przekazanie uwag na ten temat do listopada bieżącego roku. „Chcemy poznać opinie różnych wspólnot religijnych i to nie jedynie duchowieństwa, ponieważ biskup pracuje nie tylko w swojej wspólnocie” – powiedział bp Nazir-Ali.

Pierwsze anglikanki zostały duchownymi w 1994 r. W lipcu ubiegłego roku Synod Generalny Kościoła Anglii nakazał „teologiczne przestudiowanie” biskupstwa kobiet. Pierwsze kobiety-biskupów wyświęcił w lutym 1989 r. Kościół Episkopalny Stanów Zjednoczonych. Kościół ten wywodzi się ze Wspólnoty Anglikańskiej, ale nie podlega Kościołowi Anglii.

• Irlandzki Kościół katolicki apeluje o zniesienie kary śmierci. W opublikowanym w Dublinie oświadczeniu komisji „Iustitia et Pax” duchowni wezwali wiernych, by w zaplanowanym na 7 czerwca referendum opowiedzieli się za wykreśleniem kary śmierci z irlandzkiego kodeksu karnego. Jest to nie tylko życzenie, ale również „moralny obowiązek” chrześcijanina, bowiem nauka Kościoła głosi bezwzględną ochronę ludzkiego życia od narodzin aż do naturalnej śmierci – czytamy w oświadczeniu.

• „Nie ma żadnych tarć między Kościołem a masonerią. Uczestniczymy nawet w niektórych programach Caritas” – powiedział Wielki Mistrz Hiszpańskiego Wschodu, Tomas Sarobe po zakończeniu Światowej Konferencji Masonerii w Madrycie (24-26 maja). Uczestnicy zjazdu dyskutowali o sensie i potrzebie istnienia masonerii w XXI wieku. „Bycie masonem jest rzeczą normalną. Hermetyzm tej organizacji nie wynika z synkretyzmu, lecz z dyskrecji” – podkreślił Suwerenny Wielki Komandor Najwyższej Rady Hiszpanii, Alberto Martinez Lacaci.

Pytany o mafijne powiązania masonerii Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Francji Alain Bauer powiedział dziennikarzom „Le Monde”: „Masoni zaplątani są w większość skandali polityczno-finansowych ostatnich lat. Niestety, wśród nas są i tacy, którzy raczej się lożą wysługują, aniżeli jej służą. Większość lóż wypowiedziała się za ich zawieszeniem lub wykluczeniem, ale my postąpiliśmy z taką dyskrecją, że mogło to uchodzić za bierny udział w zmowie. Krytyka jest więc zasadna”.


 

 

 

... I W POLSCE

• „W Polsce za mało doceniamy wartość Karty Ekumenicznej. Przyczyną jest fakt, że jesteśmy tu wyznaniem większościowym – powiedział KAI abp Henryk Muszyński, po zakończeniu obrad 312. zebrania plenarnego Episkopatu (28 maja), podczas którego biskupi dyskutowali m.in. na temat tego dokumentu. – Dziś uświadomiliśmy sobie jednak, że ten właśnie fakt wiąże się z podwójnym zobowiązaniem, abyśmy jako wyznanie większościowe znacznie bardziej niż dotąd wychodzili na przeciw mniejszościowym Kościołom, które istnieją na tej ziemi”. Podczas krótkiego, zaledwie dwugodzinnego posiedzenia Episkopatu biskupi przyjęli Kartę Ekumeniczną – dokument podpisany w Strasburgu 22 kwietnia, wyznaczający najważniejsze kierunki współpracy między Kościołami Europy. Abp Alfons Nossol, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu, podkreślił, że Karta Ekumeniczna nie ma, co prawda, charakteru zobowiązującego dla poszczególnych Kościołów lokalnych, ale polski Episkopat pragnie wykorzystać w swojej pracy wszystkie postulaty w niej zawarte. (Tekst Karty Ekumenicznej oraz komentarz ks. Wacława Hryniewicza opublikowaliśmy w „TP” nr 18/2001.)

Biskupi polscy zapowiedzieli dziękczynną pielgrzymkę narodową do Rzymu. Będzie ona podziękowaniem za obchody Wielkiego Jubileuszu w Polsce, które przyniosły istotne ożywienie wiary. Jej dokładna data zostanie ogłoszona na przełomie września i października.

Konferencja Episkopatu wyznaczyła ponadto swych przedstawicieli na Synod Biskupów, który odbędzie się jesienią w Rzymie. Tematem tegorocznego Synodu Biskupów będzie posługa biskupia. Polski Episkopat będą reprezentowali czterej hierarchowie: abp Józef Michalik, abp Henryk Muszyński, abp Tadeusz Gocłowski oraz bp Antoni Dydycz.

Biskupi powołali także nowy zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Kościołem Prawosławnym w Polsce. Jego pracami będzie kierował bp Tadeusz Pikus z archidiecezji warszawskiej. Na pięcioletnią kadencję został wybrany nowy moderator generalny Ruchu Światło-Życie. Został nim ks. Roman Litwińczuk z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Po zebraniu plenarnym Episkopatu biskupi uczestniczyli w Mszy św. sprawowanej w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela w 20. rocznicę śmierci Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz modlili się o jego rychłą beatyfikację.

• Prawie 70 tysięcy osób, mimo zimna i deszczu, uczestniczyło w V Ogólnopolskim Spotkaniu Młodzieży na Polach Lednickich koło Gniezna (2-3 czerwca). Do uczestników całonocnego czuwania skierował nagrane wcześniej orędzie Papież. Jan Paweł II zwrócił się w nim do młodzieży słowami, które Chrystus wypowiedział nad Jeziorem Galilejskim do św. Piotra, zachęcając Apostoła, by wypłynął na głębię i tam zarzucił swoje sieci. „Dziś te Jezusowe słowa kieruję do każdego i każdej z was: Wypłyń na głębię. Zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i zniechęcenie, i na nowo wypłyń na głębię! Odkryj głębię własnego ducha. Wnikaj w głębię świata” – apelował Papież.

Trwające kilkanaście godzin spotkanie rozpoczęło się w sobotnie popołudnie od przywiezienia z katedry gnieźnieńskiej na lawecie armatniej relikwii św. Wojciecha. Podczas modlitewnego czuwania, odbywającego się pod hasłem „Święto Spożywania Pisma Świętego” wniesiono ważącą prawie pół tony księgę Biblii, którą na apel o. Jana Góry, organizatora spotkań, przepisali ręcznie ludzie z całej Polski. Zgromadzeni na Lednicy księża rozdali ludziom pierniki, wypieczone w kształcie rozłożonej księgi, symbolizującej Biblię. Wierni spożyli je zgodnie z nakazem, jaki dwa i pół tysiąca lat temu Bóg dał prorokowi Ezechielowi, nakazując mu zjeść święty zwój.

Podczas następujących po sobie nabożeństw biskupi złamali kolejno pięć spośród siedmiu apokaliptycznych pieczęci umieszczonych na okładce lednickiej Biblii. „Szósta pieczęć to nasze zadanie domowe. Mój los, moje powołanie, moja odpowiedzialność” – tłumaczył o. Góra. Siódma pieczęć, zgodnie z zapowiedzią w Księdze Apokalipsy, złamana zostanie na Sądzie Ostatecznym. Tuż przed północą Prymas Polski odebrał od młodzieży symboliczny Akt Elekcji Chrystusa. Zgromadzonych obdarowano także drewnianymi różańcami, które o. Góra zakupił za podarowany mu przez Papieża srebrny różaniec. Głównym punktem uroczystości była Msza św. z liturgią Zesłania Ducha Świętego, której przewodniczył bp Stanisław Gądecki. Uroczystość zakończyła się przejściem przez Bramę Trzeciego Tysiąclecia.

• W Krakowie odbyły się Dni Tischnerowskie (zob. komentarz Artura Sporniaka na str. 4).

• Po 137 latach nieobecności dominikanie wrócili do Sandomierza. Po Mszy św. sprawowanej przez biskupa sandomierskiego Wacława Świerzawskiego i o. Macieja Ziębę, prowincjała dominikanów, z sandomierskiej katedry wyruszyła 2 czerwca uroczysta procesja. Przeszła ona ulicami miasta do kościoła św. Jakuba, gdzie w 1260 roku z rąk Tatarów męczeńską śmiercią zginął przeor klasztoru bł. Sadok i jego 48 współbraci. Dominikanie trafili do Sandomierza w 1226 r. Kościół św. Jakuba należy do najważniejszych zabytków późnoromańskiej architektury sakralnej w Polsce.

• Widowiskiem plenerowym, odtwarzającym przebieg bitwy pod Legnicą, zakończą się uroczystości 760. rocznicy tego wydarzenia (2 czerwca). Podczas trzydniowych obchodów uroczystym liturgiom z tej okazji przewodniczyli prymas Czech kard. Miloslav Vlk i nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk. Na polach legnickiej bitwy modlili się wspólnie m.in. żołnierze, strażacy, policjanci i straż graniczna.

• Antyklerykalny tygodnik „Fakty i Mity” naruszył dobra osobiste łódzkiej kurii – uznał 31 maja łódzki Sąd Okręgowy. Zgodnie w wyrokiem pismo musi przeprosić archidiecezję za rażące naruszenie jej dobrego imienia. Tekst ma się ukazać na drugiej stronie „Życia”, „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Łódzkiego-Wiadomości Dnia”. Sąd nakazał też wydawcy wpłacenie 8 tysięcy złotych na rzecz Caritas. 10 marca ub.r. roku, w pierwszym numerze pisma ukazał się artykuł „Janosik w sutannie”, który zarzucał łódzkiej kurii prowadzenie działalności gospodarczej sprzecznej z prawem państwowym i kanonicznym.

 

 

 

 

 

 

  

Nr 23, 10 czerwca 2001

Szczegółowe omówienie


Obraz tygodnia


Kronika religijna


Komentarze

 

Medytacja Biblijna

 

Liturgiczne czytania tygodnia

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl