„Niech Twój głos rozbrzmiewa we wszystkich”

Modlitwa Jana Pawła II o pokój odmówiona 7 maja w ruinach greckoprawosławnego Kościoła w Kunejtrze w Syrii

 

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9). Z tego miejsca, tak bardzo zniszczonego przez wojnę, chcę wznieść moje serce i mój głos w modlitwie o pokój na Ziemi Świętej i w świecie. Prawdziwy pokój jest darem od Boga. Nasza otwartość na ten dar wymaga nawrócenia serca i sumienia posłusznego Jego Prawu.
Boże nieskończonego miłosierdzia i dobroci, Boże Wszechmogący z wdzięcznymi sercami modlimy się dziś do Ciebie na tej ziemi, którą niegdyś przemierzał św. Paweł. On głosił narodom prawdę, że Bóg w Chrystusie pojednał z sobą świat (por. 2 Kor 5,19). Niech Twój głos rozbrzmiewa w sercach wszystkich mężczyzn i kobiet, tak jak Ty wezwałeś ich, aby podążali drogą pojednania i pokoju, żeby byli miłosierni tak, jak Ty jesteś miłosierny. Panie, przemawiasz słowami pokoju do Twego ludu i do wszystkich, którzy zwracają ku Tobie swe serca (por. Ps 85,9).
Prosimy Cię za wszystkie narody Bliskiego Wschodu. Pomóż im burzyć mury wrogości i podziału i wspólnie budować świat sprawiedliwości i solidarności. Panie, Ty stwarzasz nowe nieba i nową ziemię (por. Iz 65,17). Tobie powierzamy młodych ludzi tych krajów. W swych sercach dążą oni do bardziej promiennej przyszłości; umocnij ich, by byli mężczyznami i kobietami pokoju, oraz zwiastunami nowej nadziei dla ich narodów.
Ojcze, Ty sprawiasz, że sprawiedliwość tryska z ziemi jak źródło (por. Iz 45,8). Modlimy się za przywódców państw tego regionu, by dążyli do wypełnienia sprawiedliwych pragnień swoich narodów i wychowywali młodzież do sprawiedliwości i pokoju. Bądź inspiracją do wielkodusznej pracy dla wspólnego dobra, ażeby szanowali niezbywalną godność każdej osoby oraz jej podstawowe prawa, które biorą swe źródło w obrazie i podobieństwie do Stwórcy, wyrytym w każdym człowieku. Prosimy cię zwłaszcza za odpowiedzialnych tej szlachetnej syryjskiej ziemi. Użycz im mądrości, dalekowzroczności i wytrwałości; żeby nie zniechęcali się w swoim trudnym zadaniu budowania trwałego pokoju, do którego tęsknią wszystkie narody.
Ojcze Niebieski, w tym miejscu, które było świadkiem nawrócenia Apostoła Pawła, modlimy się za wszystkich, którzy wierzą w Ewangelię Jezusa Chrystusa. Kieruj ich krokami w prawdzie i miłości. Aby byli jedno, jak Ty jesteś jedno z Synem i Duchem Świętym. Aby nieśli świadectwo pokoju, który przewyższa wszelki umysł (por. Flp 4,7), i światło, które panuje nad ciemnością wrogości, grzechu i śmierci. Panie nieba i ziemi, Stwórco jedynej rodziny ludzkiej, prosimy Cię za wyznawców wszystkich religii. Niechaj szukają Twojej woli w modlitwie i czystości serca; niechaj Cię wielbią i wysławiają Twoje święte imię! Pomóż im znaleźć w Tobie siłę do pokonania strachu i nieufności, do wzrastania w przyjaźni i w zgodnym współżyciu.
Ojcze miłosierny, niech wszyscy wierzący zdobędą się na odwagę wzajemnego przebaczenia, aby zaleczyły się wszystkie rany przeszłości a nie były obecnie pretekstem dla dalszych cierpień. Niech tak się stanie zwłaszcza na Ziemi Świętej, tej ziemi, którą pobłogosławiłeś tyloma znakami Twojej Opatrzności, i gdzie objawiłeś się jako Bóg Miłości. Maryi, błogosławionej zawsze Dziewicy, powierzamy mężczyzn i kobiety, którzy żyją na ziemi, na której żył Jezus. Niech idąc za Jego przykładem słuchają Słów Boga i zachowują respekt i współczucie dla innych, zwłaszcza dla tych, którzy są różni od nich. Niech wszyscy zachowują w swoich sercach i umysłach pragnienie pokoju, ponieważ On, Pan Bóg, chce, aby świat był prawdziwym domem dla wszystkich ludów.

Salam! Salam! Salam!
Amen.

Kończąc, pragnę wyrazić moje serdeczne pozdrowienia Korpusowi Międzynarodowemu ONZ za pracę i wysiłek w podtrzymywaniu pokoju. Życzę, aby te wysiłki przyczyniły się do zaprzestania walki. Proszę o to Wszechmogącego Boga. Dziękuję bardzo.
Tłum. KAI


 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl