Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Niedziela Miłosierdzia Bożego. Jan Paweł II przewodniczył 22 kwietnia na placu św. Piotra Eucharystii z okazji Niedzieli Miłosierdzia Bożego, ustanowionej na szczeblu Kościoła powszechnego przed rokiem, podczas kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej. Mszę św. koncelebrowało z Papieżem siedmiu kardynałów i tyluż arcybiskupów i biskupów, zaangażowanych w krzewienie kultu Bożego Miłosierdzia (m.in.; sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych abp Edward Nowak, sekretarz Papieskiej Rady ds. Świeckich bp Stanisław Ryłko). „Z wielką radością wraz z wami, drodzy pielgrzymi i czciciele przybyli z różnych krajów – mówił Papież – wspominam po roku kanonizację siostry Faustyny Kowalskiej, świadka i apostoła miłości miłosiernej Pana. Wyniesienie na ołtarze tej skromnej zakonnicy, córki mojej ojczyzny, jest darem nie tylko dla Polski, ale dla całej ludzkości. Orędzie bowiem, które głosiła, stanowi właściwą i wyrazistą odpowiedź, której Bóg udziela na pytania i oczekiwania ludzi naszych czasów, naznaczonych ogromem tragedii”. Jan Paweł II przypomniał, że Jezus powiedział do siostry Faustyny: „Ludzkość nie zazna pokoju, dopóki nie zwróci się z ufnością do Bożego Miłosierdzia” (Dzienniczek, s. 132). Miłosierdzie jest „darem paschalnym, który Kościół otrzymuje od zmartwychwstałego Chrystusa i który u zarania trzeciego tysiąclecia przekazuje ludzkości. Pragniemy podziękować Panu za Jego miłość, silniejszą od śmierci i grzechu. Objawia się ona i działa jako miłosierdzie w naszym codziennym życiu i pobudza każdego człowieka, by także on z kolei okazał »miłosierdzie Ukrzyżowanemu«. Czyż bowiem idąca za przykładem Jezusa miłość Boga i bliźniego, a nawet »nieprzyjaciół« nie stanowi programu życia każdego ochrzczonego oraz całego Kościoła?” – pytał Papież.

Na zakończenie Mszy św., a przed modlitwą maryjną „Regina Caeli” Jan Paweł II powiedział, że Maryja jest Matką Miłosierdzia, „gdyż jest matką Jezusa, w którym Bóg objawił światu swoje serce przepełnione miłością. Właśnie za pośrednictwem macierzyństwa Maryi Panny oznajmione zostało światu zmiłowanie Boże wobec człowieka. Rozpoczęte w Nazarecie za sprawą Ducha Świętego macierzyństwo Maryi znalazło wypełnienie w tajemnicy paschalnej, gdy została Ona głęboko włączona w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego. U stóp krzyża Maryja stała się matką uczniów Chrystusa, matką Kościoła i całej ludzkości”.

• Głoszenie Ewangelii jest obowiązkiem każdego chrześcijanina – powiedział Jan Paweł II w katechezie przed modlitwą „Regina Caeli” w drugim dniu świąt wielkanocnych (16 kwietnia). Papież nawiązał do przypadających na ten dzień słów Ewangelii: „A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei” (Mt, 28.7).

• Kontemplacja oblicza Zmartwychwstałego – to temat katechezy Jana Pawła II podczas audiencji ogólnej na Placu św. Piotra w Watykanie. „W tych dniach – mówił Papież – Kościół z weselem obchodzi wielką tajemnicę Zmartwychwstania. Jest to radość głęboka i nieprzemijająca, oparta na darze od zmartwychwstałego Chrystusa w postaci nowego i wiecznego Przymierza, które trwa, ponieważ On już nie umiera. Radość, która trwa nie tylko przez Oktawę Wielkanocną, traktowaną przez Liturgię jako jeden dzień, lecz rozciąga się przez pięćdziesiąt dni aż do Pięćdziesiątnicy. Co więcej, obejmuje wszystkie czasy i wszystkie miejsca”.

„W dzisiejszej liturgii Kościół kontempluje oblicze Zmartwychwstałego – mówił – który dzieli z uczniami drogę do Emaus. Na początku tego spotkania wysłuchaliśmy urywku z tej znanej strony ewangelisty Łukasza.

Droga do Emaus, chociaż męcząca, prowadzi od poczucia przygnębienia i zagubienia do pełni paschalnej wiary. Gdy przemierzamy tę drogę, również nas spotyka tajemniczy Towarzysz podróży. Jezus zbliża się do nas w drodze, spotyka nas w tym miejscu, w którym się znajdujemy i stawia istotne pytania, które otwierają serce na nadzieję. Ma On nam wiele rzeczy do wyjaśnienia w związku ze swoim i naszym przeznaczeniem. Objawia nam przede wszystkim, że każde życie ludzkie musi przejść przez swój Krzyż, aby wejść do chwały. Lecz Chrystus dokonuje czegoś więcej: łamie dla nas chleb do podziału, ofiarując ów Stół eucharystyczny, w którym Pisma nabierają swego pełnego znaczenia oraz odsłaniają jedyne i jaśniejące rysy oblicza Odkupiciela”.

• Trwają prace nad statutem Drogi Neokatechumenalnej. Papieska Rada ds. Świeckich jest kompetentna do przyjęcia i zatwierdzenia statutów Drogi Neokatechumenalnej – napisał Jan Paweł II w liście poświęconemu statutom i charyzmatowi Drogi skierowanym do przewodniczącego Rady kard. Jamesa Stafforda. Wyraził przy tym nadzieję, że prace nad statutami niebawem się zakończą.

Papież zwrócił uwagę, że zarówno jego adhortacja apostolska „Christifideles laici” z 1988 roku, jak i soborowa konstytucja dogmatyczna „Lumen gentium” mówią wyraźnie, że każdy charyzmat musi mieć odniesienie i podporządkowanie się pasterzom Kościoła, do których należy ocena tego wszystkiego w danym charyzmacie, co jest w nim dobre. To właśnie jest warunkiem, aby charyzmaty w całej swej różnorodności i uzupełnianiu się mogły współdziałać dla dobra wspólnego w Kościele – napisał Papież.

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

 

• Polski misjonarz, ks. Jan Frąckiewicz został zamordowany w syberyjskiej miejscowości Jarcewo. 77-letni kapłan został brutalnie pobity przez wielokrotnie karanego mieszkańca wioski, do której duchowny przybył z wizytą duszpasterską. Ks. Frąckiewicz przyjął święcenia kapłańskie w obrządku bizantyńskim w Libanie w wieku 62 lat, a od 1993 r. – z polecenia melchickokatolickiego metropolity Bejrutu Habiba Bachy – wyjechał do Kraju Krasnojarskiego. Pracował tam jako wędrowny kaznodzieja i duszpasterz młodzieży. Był kapłanem birytualistą, tzn. odprawiał Msze św. w obrządku łacińskim i greckokatolickim. Ks. Frąckiewicz założył na Syberii kilka pism katolickich, angażował się też w dialog ekumeniczny z prawosławiem. Pogrzeb zamordowanego kapłana odbędzie się w Krasnojarsku, a ciało zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

• Chrześcijańskie Kościoły Europy podpisały na Spotkaniu Milenijnym w Strasburgu „Kartę Ekumeniczną” (22 kwietnia). Podpisanie dokumentu poprzedziło nabożeństwo wspólnotowe w luterańskim kościele św. Tomasza, któremu przewodniczyli niemiecka pastorka i przedstawiciel Watykanu kard. Roger Etchegaray. Kazanie wygłosił prawosławny abp Tirany Anastazy. Podpisy pod „Charta Oecumenica” złożyli przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy kard. Miloslav Vlk i przewodniczący Konferencji Kościołów Europy, prawosławny metropolita Jeremiasz z Paryża. Hierarchowie zalecili „wszystkim Kościołom i episkopatom Europy przyjęcie Karty Ekumenicznej jako dokumentu podstawowego i zastosowanie jej w ich własnym kontekście”. Dokument zobowiązuje wspólnoty chrześcijańskie Starego Kontynentu do prowadzenia dialogu ekumenicznego. Niedopuszczalne jest przekonywanie do konwersji – za pomocą presji moralnej czy obietnic materialnych – członków innych Kościołów. Jednak Kościoły nie powinny zatrzymywać nikogo, kto chce zmienić wyznanie. Sygnatariusze Karty zobowiązują się też przeciwstawiać „wszelkim formom nacjonalizmu, prowadzącego do ucisku innych narodów i mniejszości narodowych”. Będą walczyć z „wszelkimi formami antysemityzmu i antyjudaizmu w Kościele i społeczeństwie” oraz rozwijać dialog z innymi religiami i ideologiami. „Karta pozwoli uznać się nawzajem, szanować i – ośmielam się mieć nadzieję – kochać się wzajemnie” – powiedział przewodniczący Kościoła Wyznania Augsburskiego Alzacji-Lotaryngii pastor Marc Lienhard.

• Biskup Amadée Grab został wybrany przewodniczącym Rady Konferencji Biskupich Europy. 72-letni ordynariusz szwajcarskiej diecezji Chur zastąpi na tym stanowisku kard. Miloslava Vlka. Nowi wiceprzewodniczący Rady to: abp Zagrzebia Josip Bozanić i kard. Cormac Murphy-O’Connor, abp Westminsteru.

Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE) powstała w 1971 r. Sekretariat Rady mieści się w szwajcarskim Sankt Gallen. Jej członkami są dziś 34 krajowe episkopaty Starego Kontynentu. Zgodnie ze statutem z 1993 r. poszczególne konferencje biskupów reprezentowane są przez swych przewodniczących. Zadaniem Rady jest koordynowanie współpracy Kościołów lokalnych Europy. W ramach Rady istnieje 6 sekcji (ds. księży, osób zakonnych, świeckich, katechizacji, społecznych środków przekazu i emigrantów), działa też komitet ds. stosunków z Konferencją Kościołów Europejskich.

• Jan Paweł II i prawosławny abp Aten Christodoulos podpiszą wspólną deklarację poświęconą roli chrześcijan w Europie. Dokument będzie dotyczyć „działalności Kościołów chrześcijańskich w Europie i w Unii Europejskiej, roli chrześcijan w procesie europejskim i ich obaw o dechrystianizację kontynentu” – poinformował rzecznik arcybiskupstwa ateńskiego Charis Konidaris. Papież i zwierzchnik prawosławnego Kościoła Grecji spotkają się 4 maja po południu na Areopagu, gdzie – zgodnie z tradycją – przemawiał do Ateńczyków św. Paweł Apostoł. Spotkanie nie będzie miało charakteru religijnego, ale tam właśnie „ujrzy światło dzienne wspólna deklaracja, która zostanie ogłoszona po angielsku i po grecku” – powiedział Konidaris.

Program pobytu Jana Pawła II w Grecji przewiduje też wizytę kurtuazyjną u prezydenta Kostisa Stefanopulosa. Papieżowi w czasie podróży towarzyszyć będzie ponad 30 osobistości watykańskich, w tym sekretarz stanu kard. Angelo Sodano, szef dyplomacji watykańskiej abp Jean Louis Tauran, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Walter Kasper i prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich kard. Ignace Moussa I Daoud. Obecność tego ostatniego, byłego katolickiego patriarchy syryjskiego, wywołała protesty skrajnych nacjonalistów z Kościoła greckiego, którzy krytykują uznających władzę Papieża chrześcijan wschodnich. Rzecznik Konidaris podkreślił, że skład towarzyszącej Papieżowi delegacji „to wyłączna odpowiedzialność państwa, które go zaprosiło”. Dodał jednocześnie, że obecność kard. Daouda „z pewnością nie przyczyni się do ducha zrozumienia i miłości, jakie winny dominować w stosunkach między Kościołami”.

• „To wykluczone, by Papież był również rzecznikiem Kościołów Reformacji” – powiedział przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej, bp Brunszwiku Christian Krause w wywiadzie dla niemieckiego dziennika „Die Welt”. Debatę na ten temat zainicjował ewangelicki biskup z Bawarii Johannes Friedrich. Zdaniem Krausego propozycje Friedricha „związane są z taką liczbą warunków, że gdyby Papież je przyjął, nie byłby Papieżem”, a „urząd papieski cechuje tak silny centralizm rzymski, że na razie niewiele się tam zmieni”. Jednak cała dyskusja jest wyrazem „wielkiej tęsknoty do bliższej wspólnoty między ewangelikami i katolikami” i nie stawia jako warunku „zgodności w tej szczególnej kwestii urzędu rzecznika całego chrześcijaństwa”.


 

 

 

... I W POLSCE

• W Warszawie odbyły się VII Targi Wydawców Katolickich (20-23 kwietnia). Swoje książki zaprezentowało 101 wydawców, przygotowano kilkadziesiąt spotkań z autorami książek oraz dyskusje panelowe m.in. nt. „Ksiądz a kobieta” czy też „Hospicjum czy eutanazja?”. Wręczono także doroczne nagrody Wydawców Katolickich FENIKS 2001.

Za całokształt twórczości piśmienniczej i edytorskiej nagrodę otrzymał wybitny historyk filozofii, prof. Stefan Swieżawski. FENIXA w kategorii serii wydawniczej otrzymało Wydawnictwo Księży Marianów za serię „Theotokos”. W kategorii nauk kościelnych – Instytut Wydawniczy PAX za książkę pt. „Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory” autorstwa ks. Stanisława Kobielusa. W kategorii albumów i edytorskiej – ARX REGIA Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie za album „Śmierć w kulturze dawnej Polski od średniowiecza do końca XVIII wieku” pod redakcją Przemysława Mrozowskiego, w tej kategorii nagrodę otrzymało również Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich Zgromadzenia Księży Marianów i Wydawnictw Artystycznych i Filmowych za album „Meditationes” autorstwa ks. Adama Bonieckiego i Anny Grocholskiej ze zdjęciami Pawła Kumelowskiego.

Przyznano także dwa FENIXY w kategorii książki autora zagranicznego – nagrodzeni zostali: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK za książkę „Świadek nadziei” autorstwa George’a Weigela oraz Księgarnia Św. Jacka za książkę „Pius XII i druga wojna światowa w tajnych archiwach watykańskich” autorstwa o. Pierre’a Bleta SJ. Natomiast w kategorii tłumacza nominowano ks. Stanisława Kalinkowskiego za tłumaczenia łacińskich i greckich pism Ojców Kościoła. W tym roku nie przyznano nominacji w kategorii literackiej, książki dla dzieci, książki dla młodzieży oraz multimedialnej.

Wręczono ponadto wyróżnienia w dwóch kategoriach: literackiej i nauk kościelnych. Nagrodzeni zostali Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC za dwie książki „Dziennik mnicha” autorstwa o. Ludwika Mycielskiego OSB (kategoria literacka) oraz „Geneza chrześcijańskiej rachuby lat” autorstwa ks. Józefa Naumowicza (kategoria nauk kościelnych), Wydawnictwo „Jedność” za książkę ks. Józefa Kudasiewicza „Poznawanie Boga Ojca. Szkic z teologii biblijnej” oraz Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum” za „Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego”. Ponadto dziewięciu dziennikarzy otrzymało „Małego Fenixa 2001” za propagowanie książki katolickiej.

• 50 tys. pielgrzymów uczestniczyło w centralnych obchodach Niedzieli Miłosierdzia Bożego w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach (22 kwietnia). Wierni, mimo ulewnego deszczu, uczestniczyli przy ołtarzu polowym w Mszy św. odprawionej przez kard. Franciszka Macharskiego.

• Kilkudziesięciu chrześcijan i żydów modliło się w Warszawie podczas Marszu „Szlakiem pomników getta warszawskiego” (22 kwietnia). Katolickie i żydowskie modlitwy za zmarłych przeplatane były odmawianiem wspólnych dla obu religii psalmów. Marsz, w którym uczestniczył m.in. rabin Michael Schudrich, zorganizowali: Stanisław Krajewski i ks. Michał Czajkowski – współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

• Abp Henryk Muszyński otrzymał jedno z najwyższych odznaczeń niemieckich – Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą. Medal za szczególne zaangażowanie na rzecz zbliżenia i kształtowania jak najlepszych stosunków między Polską a Niemcami wręczył metropolicie gnieźnieńskiemu ambasadora Niemiec Franka Elbe. Uroczystość odbyła się 17 kwietnia w Domu Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Gnieźnie. Abp Muszyński jest m.in. dla współautorem tekstu wspólnego Słowa biskupów polskich i niemieckich z 1995 roku, ogłoszonego w 30. rocznicę listu biskupów polskich do „niemieckich braci w biskupstwie”.

Wśród Polaków, którzy otrzymali Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą jest metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski, abp-senior Kazimierz Majdański, prof. Władysław Bartoszewski, prof. Andrzej Zoll i prof. Bronisław Geremek.

• Wierzący i niewierzący dyskutowali o wspólnych płaszczyznach dialogu (19 kwietnia). W konferencji „Kościół i niewierzący: dialog, myśli i działania”, którą zorganizował w Warszawie miesięcznik „Znak”, uczestniczyli m.in.: prof. Barbara Skarga, przewodniczący Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Niewierzącymi bp Bronisław Dembowski, dominikanin o. Jacek Salij, księża, naukowcy różnych specjalności i publicyści. (Zob. tekst Michała Okońskiego pt. „Tajemnice niewiary” na str. 1.)

• Kard. Miloslav Vlk arcybiskup metropolita Pragi otrzyma tytuł doktora honoris causa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Tytuł zostanie nadany na uroczystym posiedzeniu Senatu Akademii 7 maja na Uniwersytecie Jagiellońskim. kardynał otrzyma wyróżnienie m.in. za działalność na rzecz pojednania i pokoju oraz za świadectwo wiary w czasach komunistycznych.

• Przez pięć godzin policja prowadziła negocjacje z desperatem, który groził, że rzuci się z 20-metrowego gzymsu w kościele farnym w Poznaniu (18 kwietnia). Podczas sprawowanej wieczorem w kościele nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 23-letni mężczyzna wszedł na chór, a następnie wąskim gzymsem przedostał się nad ołtarz. Stamtąd, zaczął wykrzykiwać obraźliwe słowa pod adresem modlących się oraz rzucać w nich odrywaną sztukaterią. Po długich negocjacjach komandosom udało się obezwładnić niedoszłego samobójcę i sprowadzić go na dół.

 

 

 

 

 

 

  

Nr 17, 29 kwietnia 2001

Szczegółowe omówienie


Obraz tygodnia


Kronika religijna


Komentarze

 

Rekolekcje Wielkopostne

 

Medytacja Biblijna

 

Liturgiczne czytania tygodnia

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl