Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• „Mimo pewnych trudności proces integracji europejskiej postępuje naprzód” – powiedział Jan Paweł II podczas audiencji dla uczestników obradującej w Rzymie sesji plenarnej Komisji Episkopatów Unii Europejskiej („Kościół wobec wyzwań integracji europejskiej”). Papież zapewnił, że „Kościół pragnie wnieść swój specyficzny wkład w tak istotny proces integracji” i przypomniał, że jego poprzednicy widzieli w nim „pewną drogę do pokoju i zgody między narodami”, prowadzącą do „wspólnego dobra europejskiego”. „Sam wiele razy przywoływałem obraz Europy oddychającej dwoma płucami – tłumaczył – z punktu widzenia nie tylko religijnego, ale także kulturowego i politycznego. Od początku mojej posługi Piotrowej nie omieszkałem podkreślać, że budowa cywilizacji europejskiej musi opierać się na uznaniu godności osoby ludzkiej i jej niezbywalnych podstawowych praw, nietykalności życia, wolności i sprawiedliwości, braterstwa i solidarności”. Papież polemicznie wyraził się o przekonaniu, że „człowiek sam może ustalić wartości, których potrzebuje”: „Nierzadko społeczeństwo chciałoby, by o jego celach decydowały racjonalny rachunek, technologia bądź interes większości. Należy stanowczo podkreślić, że godność osoby ludzkiej zakorzeniona jest w planie Stwórcy, tak iż wypływające z niej prawa nie są przedmiotem arbitralnych decyzji większości”.

• Nacjonalizm budzi niepokój. „Interesy nacjonalistyczne tak przybierają na sile – uważa Jan Paweł II – że spotkanie kultur czasami przyjmowane jest nie jako ubogacenie, lecz jako zagrożenie”. O problemie nacjonalizmu Papież mówił do członków delegacji Austrii i nuncjusza apostolskiego tego kraju, abp. Donato Squicciariniego. „Proces globalizacji – przekonywał – oraz wiążąca się z nim coraz większa wzajemna zależność ludzi i całych narodów wołają o solidarność”. O pokoju można mówić tylko wówczas, gdy „przezwycięża się podziały, rezygnuje z wszelkich form imperializmu gospodarczego, wojskowego i narodowego, a wzajemny brak zaufania przemienia się w przyjacielską współpracę”.

• Zapraszam młodzież do udziału w Niedzieli Palmowej – mówił Jan Paweł II podczas modlitwy Anioł Pański (1 kwiecień). Papież przywołał słowa Chrystusa z Ewangelii św. Łukasza: „Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i co dnia bierze swój krzyż i mnie naśladuje”. Wezwanie to – zauważył – stanowi klucz jego orędzia do młodzieży z całego świata. Niedziela Palmowa jest tradycyjnie od 15 lat obchodzona jako Światowy Dzień Młodzieży.

• Papież i spowiednicy. Jan Paweł II przyjął na audiencji uczestników dorocznego kursu dla spowiedników, zorganizowanego przez Penitencjarię. Papież zaapelował do kapłanów na całym świecie, aby byli „szczodrymi szafarzami” sakramentu pojednania, tak by „fala Bożego miłosierdzia dotarła do każdej duszy potrzebującej oczyszczenia i otuchy”. Nawiązał też do zakończonego niedawno Roku Świętego: „Masowe przystępowanie wiernych do spowiedzi sakramentalnej w czasie Wielkiego Jubileuszu pokazało, że temat ten – a wraz z nim sprawa odpustów, które były i pozostają motywem przystępowania do sakramentu pojednania – jest stale aktualny”.

• Nowy cykl katechez środowych – zapowiedział Jan Paweł II. Ich przedmiotem będą psalmy i kantyki, a tym samym wezwania do pogłębionej modlitwy, które zostało zapisane w dokumencie „Novo millennio ineunte”. „Dlatego sięgamy do Psałterza – tłumaczył Papież – ponieważ jest on od wieków tą najgłębszą, stałą modlitwą Kościoła, w której modli się Chrystus wraz z nami, a my z Chrystusem”.

• „Izby dla narkomanów”. Nie można zaakceptować propagowanych w niektórych krajach izb, w których narkomani przyjmują narkotyki pod kontrolą lekarską. Zażywanie narkotyków zawsze pozostanie niedopuszczalne moralnie – taka jest opinia Stolicy Apostolskiej, przedstawiona podczas 44-tej sesji Komisji ds. Narkotyków ONZ. Jako przykład właściwego podejścia do kwestii narkomanii delegacja Stolicy Apostolskiej przytoczyła wspólnoty terapeutyczne. Podobnie, jak „izby dla narkomanów” uzyskują one ograniczenie szkód społecznych, jednak czynią jeszcze o wiele więcej – wyprowadzają narkomanów ze stanu uzależnienia, prowadząc rehabilitację i reintegrację społeczną.

Przeciwnicy „izb przyjmowania narkotyków” zwracają uwagę, że są one niezgodne z prawem, gwarantowanym międzynarodowymi porozumieniami. Prawo zobowiązuje bowiem do walki z handlem narkotykami w każdej formie.

• Doktorat honoris causa Uniwersytetu poznańskiego dla Jana Pawła II. „Duchowe dobro narodu trzeba dziś widzieć w perspektywie jednoczenia się Europy” – powiedział Jan Paweł II podczas audiencji, na której przyjął doktorat. W uroczystości obok rektora Stefana Jurgi i Senatu uczelni, wzięli udział także arcybiskup poznański Juliusz Paetz oraz biskup pomocniczy Marek Jędraszewski.

• Katoliccy biskupi Japonii w Rzymie. Jan Paweł II przyjął czterech biskupów z Japonii, którzy przebywają w Watykanie w ramach wizyty „ad limina Apostolorum”.

• Otwarto trumnę Jana XXIII. Twarz zmarłego trzydzieści siedem lat temu Jana XXIII pozostała nienaruszona – taką wiadomość podali uczestnicy oględzin doczesnych szczątków Papieża. Dokumentację fotograficzną wykonał papieski fotograf Arturo Mari. W protokole zapisano, że twarz Jana XIII jest „nienaruszona, oczy zamknięte, usta lekko uchylone, rysy nieomylnie przypominające bliskie wszystkim oblicze czcigodnego Papieża”. „Nie ma mowy o żadnym cudzie – oświadczył zastępca dyrektora watykańskiego biura prasowego o. Ciro Benedettini. – Faktycznie ciało jest doskonale zachowane, nie upoważnia to jednak do mówienia o wydarzeniu nadprzyrodzonym”.

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

 

• Grupa prezbiteriańskich duchownych ze Stanów Zjednoczonych przebywała z oficjalną wizytą w Watykanie. Jej owocem jest podpisana przez zwierzchnika tej wspólnoty Cliftona Kirkpatricka i przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Waltera Kaspera deklaracja, którą opublikował watykański dziennik „Osservatore Romano”. Prezbiterianie i katolicy zobowiązują się w niej kontynuować ekumeniczny dialog. Kościoły reformowane i Watykan powinny – zdaniem autorów dokumentu – zawrzeć podobną ugodę w kwestii podstawowych prawd wiary jak katolicy i luteranie w 1999 r. Oba Kościoły rozważają również możliwość wzajemnego uznania sakramentu chrztu oraz ogłoszenia XVI i XVII-wiecznych ekskomunik jako sprzecznych z ich obecnym stanowiskiem.

Prezbiterianie to wywodzący się ze Szkocji protestanci. Ich Kościołami kierują urzędy starszych, czyli tzw. prezbiterzy (zarówno duchownych, jak i świeckich). Ustrój prezbiterialny, ustanowiony przez Jana Kalwina, jest charakterystyczny dla większości tzw. Kościołów reformowanych. Poza Szkocją największe ośrodki prezbiteriańskie to Stany Zjednoczone (2,5 mln wiernych), Anglia oraz dawne dominia brytyjskie w Afryce i Azji. Prezbiterianie współpracują ze Światową Federacją Kościołów Reformowanych, która dotychczas nie utrzymywała tak bliskich kontaktów z Kościołem katolickim jak Kościoły Luterańskie.

• Stosunki między lefebrystami a Watykanem zostały „chwilowo zawieszone”. Przedstawiciele Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X uzależnili dalszy dialog od stanowiska Stolicy Apostolskiej w sprawie postawionych przez nich warunków: cofnięcia ekskomuniki z 1988 r. oraz zezwolenia wszystkim księżom odprawiania Mszy św. według przedsoborowego rytuału trydenckiego, czyli tzw. rytuału św. Piusa V. Watykan odmówił wszelkich komentarzy na temat dalszych kontaktów z lefebrystami.

• Ewentualna wizyta Jana Pawła II na Cyprze stoi pod znakiem zapytania. Władze greckiej części wyspy zaprosiły już Papieża, by w ramach majowej pielgrzymki do Grecji i Syrii odwiedził również Nikozję. Projekt ten wywołał protesty części tamtejszego kleru grecko-prawosławnego. „Radzimy pewnym duchownym, by uważali na to, co mówią” – skomentował krytyczne głosy rzecznik cypryjskiego rządu Michaelis Papapetrou. Jego zdaniem mogą one zaszkodzić nikozyjskim władzom w procesie integracji z Unią Europejską. Zwolennikiem papieskiej wizyty jest zwierzchnik cypryjskiego Kościoła prawosławnego abp Chryzostom. Z kolei przebywający na emigracji Paulos Mantovanis, metropolita Cyrenii (położonej w okupowanej od 1974 r. przez Turków części wyspy) obarczył katolików winą za upadek Konstantynopola w 1453 r.

• Bułgarski Kościół prawosławny rozważa możliwość zaproszenia Jana Pawła II do tego kraju. Tamtejszy nuncjusz apostolski abp Antonio Mennini nie wykluczył, że Papież może przyjechać do Bułgarii jeszcze jesienią br. Nuncjusz spotkał się w Sofii z patriarchą Maksymem, by przekazać mu okolicznościowy list od Jana Pawła II. Rzecznik Świętego Synodu bułgarskiego Kościoła prawosławnego, metropolita Dorostołu i Czerweni Neofit powiedział po spotkaniu, że hierarchowie rozważali jedynie, jak papieska pielgrzymka mogłaby zostać zorganizowana, a ewentualne zaproszenie czy konkrety plan wizyty powinny zostać przedyskutowane w ramach specjalnej katolicko-prawosławnej komisji. Według sofijskiego dziennika „Sega”, wizytę Jana Pawła II w Bułgarii omówiono już z Patriarchatem Ekumenicznym Konstantynopola.

Bułgarskie władze już kilkakrotnie zapraszały Papieża do odwiedzenia tego kraju. Katolicy stanowią zaledwie 1 proc. ludności w tym ośmiomilionowym państwie. 85 proc. to wyznawcy prawosławia, a 13 proc. islamu.

• Kardynał Adam Kozłowiecki skończył 90 lat (1 kwietnia). Jest najstarszym polskim purpuratem. W 1937 r. jako członek Towarzystwa Jezusowego przyjął w Lublinie święcenia kapłańskie. Prawie całą II wojnę światową spędził w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i Dachau. W 1946 r. wyjechał jako misjonarz na tereny dzisiejszej Zambii. 9 lat później został biskupem Lusaki, a w 1959 r. jej arcybiskupem. Z urzędu tego ustąpił 10 lat później, by jego miejsce mógł zająć zambijski duchowny. Trzy lata temu Jan Paweł II w uznaniu zasług dla Kościoła afrykańskiego mianował go kardynałem. Dziś kard. Kozłowiecki pracuje jako zwykły wikariusz w wiosce Mpunde.

• Po raz pierwszy w historii Francji biskup stanie przed sądem w charakterze oskarżonego. W styczniu 2000 r. ordynariusz Bayeux-Lisieux bp Pierre Pican został postawiony w stan oskarżenia, ponieważ nie poinformował organów ścigania o aktach pedofilii jednego z podległych mu duchownych. W listopadzie ubiegłego roku francuski Episkopat postanowił, że w takich sytuacjach biskupi powinni nakłaniać swych podwładnych do dobrowolnego oddania się w ręce wymiaru sprawiedliwości.

• Brytyjska telewizja BBC zrekonstruuje twarz Chrystusa. W trzyczęściowym serialu dokumentalnym „Syn Boży” wizerunek Jezusa zostanie odtworzony z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik komputerowych na podstawie żydowskiej czaszki z I w. oraz syryjskiego fresku z II wieku. Chrystus będzie miał proste, krótkie włosy i krótko przystrzyżoną brodę. W filmie zaprezentowane zostaną również naukowe hipotezy tłumaczące cuda dokonywane przez Jezusa. „Szanujemy poglądy ludzi wierzących i nie chcemy nikogo urazić. Pragniemy jedynie zachęcać do refleksji” – podkreślił dyrektor programowy stacji Jean Claude Bragard.

• Prałat Liberio Andreatta odprawi w tegoroczną Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Mszę św. na Biegunie Północnym. Uczestniczący w wyprawie na Biegun włoski duchowny wbije tam również dwumetrowy krzyż, który poświęcił Jan Paweł II. Papież wyraził nadzieję, że podobny krucyfiks stanie także również na Biegunie Południowym.


 

 

 

... I W POLSCE

• Ks. Władysław Wanags z Ukrainy, prof. Andrzej Wojciechowski z Torunia oraz prof. Jerzy Nowosielski z Krakowa zostali laureatami pierwszej edycji nagrody TOTUS przyznawanej przez związaną z Episkopatem Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Wyróżnienie specjalne otrzymał także dziecięcy zespół Arka Noego. Nagrody pieniężne oraz statuetki Anioła wręczali laureatom na Zamku Królewskim w Warszawie 28 marca kard. Józef Glemp oraz nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk.

Pochodzący z Łotwy ks. Władysław Wanags, od 24 lat pracujący na Ukrainie, został wyróżniony za odzyskanie wielu kościołów na Podolu, zamienionych przez komunistów na magazyny i zakłady pracy. Jest także założycielem ośrodka dla osób w podeszłym wieku w Gródku Podolskim. Prof. Andrzej Wojciechowski z Torunia to artysta-rzeźbiarz i pedagog, od ponad 20 lat związany ze środowiskiem rodzin osób upośledzonych umysłowo. Był inicjatorem założenia 5 placówek dla niepełnosprawnych, m.in. ośrodków pomocy i rehabilitacji oraz warsztatów dla upośledzonych. Obaj laureaci otrzymali nagrody po 25 tys. zł. za osiągnięcia na rzecz promocji człowieka i działalność charytatywną. Natomiast nagrodę za osiągnięcia na rzecz kultury chrześcijańskiej (w wysokości 50 tys. zł.) otrzymał prof. Jerzy Nowosielski, jeden z najwybitniejszych polskich artystów plastyków. Jego polichromie zdobią cerkwie w Białymstoku, Jeleniej Górze i Kętrzynie, a także wnętrza kościołów w Lourdes, Warszawie, Tychach, Krakowie i Wesołej.

• Dwunastu proboszczów z całej Polski otrzymało tytuł „Proboszcza III Tysiąclecia” nadawany po raz pierwszy w tym roku przez Katolicką Agencję Informacyjną i Radio Plus (27 marca). Na uroczystość w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie przyjechali także parafianie, którzy zgłosili do konkursu kandydatury swoich proboszczów.

Spośród 300 kandydatur kapituła konkursu wybrała dwunastu duchownych, a nie jak pierwotnie zakładano – jednego. Głównym kryterium wyboru było to, czy praca nominowanego proboszcza może być drogowskazem dla współczesnych duszpasterzy. Zwracano przede wszystkim uwagę na zdolności wspólnototwórcze kandydatów oraz świadectwo modlitwy i pokory.

Wyróżnienie otrzymali księża: Michał Józefczyk z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, Aleksander Zeń z parafii św. Brata Alberta w Puławach, Kazimierz Bednarski z parafii Ducha Świętego w Koszalinie, Eugeniusz Cygan z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wodzisławiu Śląskim, Piotr Smolka z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Przemyślanach na Ukrainie, Władysław Czajka z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Równem na Ukrainie, Alojzy Wencepel z parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu-Polanie, Gerard Kałuża z parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku, Eugeniusz Walentowicz z parafii św. Wawrzyńca w Gozdnicy, Walenty Królak z parafii św. Augustyna w Warszawie, Andrzej Surowiec z parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu oraz Marian Dziemianko z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie.

• Chrześcijanie powinni przeprosić Boga także za grzechy wobec Żydów – stwierdził Jan Grosfeld, członek Zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów i sekretarz Komitetu Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem. Mówił o tym 29 marca podczas nabożeństwa pokutnego w intencji pojednania chrześcijan z Żydami, które odbyło się w kościele św. Marcina w Warszawie. W staromiejskiej świątyni modlili się razem duchowni różnych wyznań m.in. biskupi katoliccy – bp Tadeusz Pikus i bp Bronisław Dembowski, luterański – bp Janusz Jagucki oraz ewangelicko-reformowany – bp Zdzisław Tranda. Ten ostatni nawiązał do zamordowania Żydów w Jedwabnem w 1941 r, nazywając to wydarzenie „tragedią także narodu polskiego”.

• Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dyskryminuje naszą stację telewizyjną – stwierdzili na konferencji prasowej w Warszawie franciszkanie konwentualni (28 marca). W specjalnym oświadczeniu zakonnicy napisali: “Uważamy, że obstrukcja biurokratyczna zastosowana wobec Prowincji jest wyrazem świadomej próby trwałego uniemożliwienia rozwoju nadawcy i wyłączenia go z trwającego konkursu na nowe częstotliwości”.

Franciszkanie starają się o przydział ośmiu częstotliwości, o które ubiega się także TVN i TV4. Telewizja Niepokalanów (nadawca TV Puls) ma obecnie najmniejszy zasięg wśród nadawców ponadregionalnych. Dociera do 13,5 proc. Polaków, podczas gdy TVN do 34 proc., a TV4 do 29 proc.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 15 marca nie zgodziła się na zmianę nazwy obecnej Telewizji Niepokalanów na TV Puls. Odmowę tłumaczono tym, że roszczenia do tej nazwy zgłasza Ponadregionalna Telewizja Puls Sp. z.o.o. z Łodzi. Rada nie zgodziła się również na zwiększenie limitu reklam dla tej telewizji z 2 do 15 proc.

• W Dzień Świętości Życia w wielu kościołach Polski modlono się o szacunek dla życia oraz w intencji małżeństw oczekujących potomstwa (26 marca).

• Zbigniew Nosowski, dotychczasowy zastępca redaktora naczelnego, został redaktorem naczelnym miesięcznika „Więź”. Jego poprzednik Cezary Gawryś pozostanie prezesem Towarzystwa Więź i zastępcą redaktora naczelnego.

• W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbył się 33. Tydzień Eklezjologiczny (26-30 marca). Dyskusje w tym roku toczyły się pod hasłem „Sobór bliski – Sobór daleki”. Pracownicy naukowi KUL oraz zaproszeni goście zastanawiali się nad trzema tematami: samoświadomością Kościoła, życiem Kościoła oraz jego misją w III tysiącleciu.

 

 

 

 

 

 

  

Nr 14, 8 kwietnia 2001

Szczegółowe omówienie


Obraz tygodnia


Kronika religijna


Komentarze

 

Rekolekcje Wielkopostne

 

Medytacja Biblijna

 

Liturgiczne czytania tygodnia

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl