Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• 1700. rocznica chrztu narodu ormiańskiego – była tematem rozważań Jan Pawła II przed modlitwą Anioł Pański. Nastąpiło to bezpośrednio po Mszy św., którą Papież w towarzystwie biskupów i wiernych katolickiego Kościoła ormiańskiego celebrował w obrządku ormiańskim w Bazylice św. Piotra. „Armenia jest – mówił Jan Paweł II – uważana za pierwszy naród, który przyjął chrześcijaństwo, zanim jeszcze zostało ono zaakceptowane w cesarstwie rzymskim. Natomiast w liście skierowanym na Jubileusz Ormian Papież pisze: „Kontynuacją męczeństwa narodu ormiańskiego były masakry, jakich dopuszczono się na Ormianach na przełomie XIX i XX wieku, których punktem kulminacyjnym stały się wydarzenia roku 1915, gdy naród ormiański musiał znieść nieopisaną przemoc. Jej bolesnym widomym i trwającym do dzisiaj następstwem jest życie w diasporze, do którego zmuszono licznych jego synów. Pamięć o tym nie może zaginąć”. Jan Paweł II wyznał też, że z niecierpliwością czeka dnia, w którym będzie mógł pojechać z wizytą apostolską do Armenii.

• Dialog na temat odpustów musi być kontynuowany. Sekretarz Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan kardynał-nominat Walter Kasper uważa, że Kościół katolicki musi kontynuować dialog ekumeniczny na temat odpustów z Kościołami poreformacyjnymi. Odpust bowiem nie należy do podstawowych prawd wiary i dziś jest inaczej pojmowana niż w czasach Reformacji, gdy rzeczywiście dochodziło do jej nadużywania. Bp Kasper zwrócił uwagę, że Jan Paweł II, wypowiadając się w sprawie odpustów, dał impuls dla odnowionego i pogłębionego rozumienia tego zagadnienia.

W Rzymie odbyło się z inicjatywy Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan spotkanie ekumeniczne katolików z delegacjami Światowej Federacji Luterańskiej i Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych. Konferencję zwołano, gdyż odżyła dyskusja na temat praktyk odpustów w Kościele katolickim w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000. Wygłoszono sześć referatów przedstawiających różne poglądy nt. odpustów. Referaty ukażą się w wydaniu książkowym. Będzie to wkład w „oczyszczenie atmosfery, ale także w wyjaśnienie całej kwestii” – uważa bp Kasper. Jego zdaniem partnerzy dialogu zgadzają się, że „Chrystus jest jedyną drogą do zbawienia i nie ma potrzeby uzupełniania tego”. Ale krytyka odpustów jest jednym z elementów tradycji protestanckiej. Dlatego trzeba dziś szukać nowego języka, aby mówić ludziom w zrozumiałej formie, czym jest odpust, zbawienie i łaska. Kardynał-nominat powiedział też, iż mimo pewnego zbliżenia między katolikami a protestantami nadal istnieją podstawowe różnice w rozumieniu Kościoła i jego urzędów.

• Jedność dzieła stworzenia w Chrystusie – to temat katechezy Jana Pawła II podczas audiencji ogólnej w Watykanie. „Dobro i zło należy – mówił Papież – rozpatrywać w świetle odkupieńczego dzieła Chrystusa. Obejmuje ono, jak daje do zrozumienia św. Paweł, całe stworzenie w różnorodności jego składników. Jak bowiem sama natura poddana jest bezsensowi, degradacji i zniszczeniu, spowodowanemu przez grzech, tak też uczestniczy w radości wyzwolenia dokonanego przez Chrystusa w Duchu Świętym”.

• Papieskie orędzie na Światowy Dzień Migranta. Hasłem tegorocznych obchodów, które odbędą się 18 listopada, są słowa: „Duszpasterstwo migrantów – współczesną drogą wypełniania misji Kościoła”. Papież pisze w orędziu, że dziś nowym zjawiskiem jest imigracja nie-chrześcijan do krajów o tradycji chrześcijańskiej. Kraje te winny traktować przybyszów reprezentujących inne kultury czy religie z „gościnnością, otwartością na dialog i braterstwem”. „Chodzi o prawdziwe wyzwanie, przed jakim stają wspólnoty chrześcijańskie. Chrześcijanie nie powinni się obawiać udzielania pomocy ani wchodzenia w dialog z wyznawcami innych religii. Przeciwnie – należy im okazywać pomoc, gdyż „przepowiadanie i świadczenie o Ewangelii poprzez dzieła miłosierdzia stanowią istotę misji Kościoła” – pisze Jan Paweł II.

• Rola Austrii w Europie – zdaniem Jana Pawła II – sprowadza się dziś „do bycia pomostem między krajami Europy Zachodniej i Wschodniej. Papież mówił to w obecności nowego ambasadora Republiki Austrii przy Stolicy Apostolskiej Waltera Greinerta. Dzieje się tak dlatego, że „upadła linia podziału na dwa światy, a pojawił się otwarty aeropag, na którym w pokoju może się spotykać Wschód i Zachód Europy”. Jan Paweł II przekonywał, że Austria „posiada bogate skarby, jakie wniosło chrześcijaństwo; należy ich strzec i pielęgnować również w nowym stuleciu”. Ta misja staje się tym ważniejsza, im bardziej Austria zajmuje trwałe miejsce w geografii Europy.

„Nasz kraj bierze odpowiedzialność także za jasne i ciemne strony swojej przeszłości oraz za czyny wszystkich Austriaków – te dobre i te złe” – powiedział ambasador Greinert. Świadoma tej odpowiedzialności Austria uczestniczy w funduszu odszkodowawczym dla ofiar III Rzeszy oraz w zwrocie dóbr zagarniętych Żydom. „Okrucieństwa Holokaustu są dla nas wezwaniem do stałej czujności wobec wszelkich form dyktatury i totalitaryzmu”.

• Patriarcha greckomelchicki Antiochii w Rzymie. Jan Paweł II spotkał się z Grzegorzem III, patraiarchą greckomelchickiego Kościoła Antiochii (Syria). Spotkanie poprzedziła Msza św., która Papież celebrował wraz z patriarchą i innymi członkami episkopatu Kościoła greckomelchickiego. Katolicki Kościół Grecko-melchicki jest jednym z ponad 30 Kościołów wschodnich, pozostających w łączności ze Stolicą Apostolską i uznających władzę papieską.

• Kościół szkołą Bożej miłości. Kościół ma być miejscem, w którym przeżywa się i uczy tajemnicy miłości Bożej – napisał Jan Paweł II w przesłaniu do biskupów, przyjaciół Ruchu Focolare, którzy w dniach od 10 do 16 spotkali się w Castel Gandolfo. Miłość do Chrystusa ukrzyżowanego – napisał Jan Paweł II do 85 kardynałów i biskupów uczestniczących w spotkaniu – jest drogą nie tylko do jedności wewnątrz Kościoła, ale również do owocnego dialogu z innymi kulturami i religiami. W naszych czasach Kościół ma być miejscem, w którym przeżywa się i uczy tajemnicy miłości Bożej. W tym celu konieczne jest krzewienie duchowości jedności i komunii, która jest znamienna dla Ruchu Focolari.

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• „Papież powinien przesunąć termin wizyty na Ukrainie lub ją w ogóle odwołać” – opinię taką wyraził, jak donosi paryski dziennik „La Croix”, metropolita Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, Cyryl. Zdaniem przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego „byłoby rzeczą niezrozumiałą, gdyby Papież przybył na Ukrainę, nie będąc zaproszonym przez tamtejszy Kościół prawosławny, którego wyznawcy stanowią w tym kraju większość”. Metropolita Cyryl poparł jednocześnie ideę spotkania Jana Pawła II ze zwierzchnikiem Rosyjskiego Koscioła Prawosławnego, patriarchą Aleksym II, które położyłoby kres „zimnej wojnie między naszymi Kościołami”. W listopadzie ubiegłego roku Aleksy II nie wykluczył możliwości spotkania z Papieżem pod warunkiem, że „powinno być ono dobrze przygotowane, a istniejące przeszkody powinny być usunięte”.

Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego jest przeciwny czerwcowej wizycie Papieża w Kijowie i Lwowie. Patriarchat Moskiewski zarzuca grekokatolikom prześladowanie prawosławia na zachodniej Ukrainie. Od 1990 r. ubiegają się oni o zwrot świątyń przejętych przez Kościół prawosławny po delegalizacji wyznania greckokatolickiego w 1946 r. Spór dotyczy również kwestii prozelityzmu: „Jesteśmy poważnie zaniepokojeni faktem, że Kościół katolicki w epoce postradzieckiej usiłuje krzewić swoją wiarę na terenach Rosji, Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu” – powiedział w wywiadzie udzielonym rosyjskiemu dziennikowi „Siegodnia” patriarcha Aleksy II (15 luty). Wypowiedź moskiewskiego hierarchy skomentował rektor seminarium katolickiego w Petersburgu, ks. Antoni Hej: „Przez 10 lat prowadziłem pracę duszpasterską na Białorusi, od 13 lat pracuję dla Kościoła w Rosji – nigdy nie uprawialiśmy prozelityzmu, służyliśmy tylko katolikom, którzy mieszkają na tych terenach często od dwustu lat”.

• W 1700. rocznicę chrztu Ormian odyło się spotkanie przedstawicieli Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Teologowie obu Kościołów dyskutowali w duchowej stolicy Armenii, Eczmiadzynie o wzajemnych stosunkach, relacjach państwo-

-Kościół, ekologii i bioetyce. Ich zdaniem „władze państwowe, wybrane przez naród, mają moralny obowiązek popierania Kościoła, do którego tradycyjnie należy większość mieszkańców kraju”. „Uczestnicy rozmów stwierdzili z radością pełną jednomyślność co do szerokiego kręgu omawianych społecznie ważnych problemów” – donosi oficjalny komunikat Służby Informacji Patriarchatu Moskiewskiego.

• Przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, bp Josef Homeyer przybył z oficjalną wizytą do Bułgarii i Turcji (14-18 luty). W Sofii spotkał się z patriarchą bułgarskiego Kościoła prawosławnego Maksymem, a w Stambule z honorowym zwierzchnikiem prawosławia patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I. Tematem rozmów był udział Kościołów Starego Kontynentu w procesie integracji europejskiej. Obecna podróż stanowi część programu spotkań z prawosławnymi hierarchami Europy. W ubiegłym roku bp Homeyer spotkał się z greckim arcybiskupem Christodoulosem, z patriarchą Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego oraz z serbskim patriarchą Pawłem I.

• Światowa Rada Kościołów nie uzgodniła stanowiska w kwestii interwencji zbrojnych w obronie praw człowieka. 342 Kościoły protestanckie, prawosławne i anglikańskie (Kościół katolicki ma jedynie status obserwatora posiedzeń Rady) odrzuciły na ostatnim posiedzeniu w Berlinie i Poczdamie przygotowany przez genewską centralę Rady dokument „Interwencja zbrojna jako wsparcie celów humanitarnych”. Nie udało się jednak wypracować nowego oświadczenia. Część delegatów uważała, że interwencja wojskowa jest uzasadniona „jeśli jest ostatecznym i koniecznym środkiem, by ratować ludzi przed wielkim zagrożeniem”. Pozostali twierdzili, iż „tylko środki pozbawione przemocy uznać można za prawdziwie chrześcijańskie”.

• Jan Paweł II mianował biskupem polskiego księdza Tomasza Petę, administratora apostolskiego Astany w Kazachstanie. 50-letni kapłan pochodzi z Inowrocławia. Obecnie Kościół w Kazachstanie składa się z jednej diecezji – karagandzkiej, którą kieruje bp Jan Paweł Lenga i trzech administratur apostolskich z siedzibami w Ałma Acie, Astanie i Atyrau. Na ich czele stoją: bp Henryk Howaniec – Ałma Ata, biskup-nominat Tomasz Peta – Astana i ks. Janusz Kaleta – Atyrau.

• Na podstawie „Świadka nadziei” George’a Weigla powstaje telewizyjny film dokumentalny o życiu Jana Pawła II. Reżyserem dokumentu, który nosi tytuł „Świadek wiary”, jest Amerykanka Catherine Wyler – córka twórcy „Ben Hura”, Williama Wylera. Producentami dwugodzinnego filmu, który przygotowywany jest w polskiej, włoskiej i angielskiej wersji językowej, są Telewizja Włoska i Polska. „Podobnie jak książka Weigla, również nasz dokument gruntownie analizuje polskie korzenie Papieża, szczególnie zaś chce pokazać, co to znaczy być Polakiem. Chcemy pokazać, że dzięki swemu pochodzeniu Wojtyła jest zupełnie innym papieżem niż jego poprzednicy” – powiedziała pracująca przy filmie dokumentalistka, Judy Hallet.

• Znany reżyser Constantin Costa-Gavras przygotowuje filmową adaptację dramatu Rolfa Hochhutha „Namiestnik”. Sztuka niemieckiego dramatopisarza, która miała swoją prapremierę w 1963 r., oskarża Piusa XII o milczenie w czasie Holocaustu i czyni go współwinnym tragedii Żydów. Do dziś budzi ona wiele kontrowersji, zwłaszcza w kręgach niemieckich katolików.


 

 

 

... I W POLSCE

• Prymas Polski kard. Józef Glemp złożył wizytę prezydentowi RP Aleksandrowi Kwaśniewskiemu (15 lutego). Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim omówili najważniejsze sprawy dla Polski i świata oraz stan stosunków państwo – Kościół. Spotkanie było umówione już dawno i – zdaniem ks. Jana Krokosa z Sekretariatu Prymasa Polski – miało charakter kurtuazyjny. Prymas z prezydentem wymienili również poglądy nt. przemian i najistotniejszych problemów społecznych oraz roli państwa i Kościoła w ich rozwiązywaniu.

• Proces beatyfikacyjny ks. Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, rozpoczął się w bazylice archikatedralnej w Poznaniu (17 lutego). Podczas pierwszej uroczystej sesji metropolita poznański, abp Juliusz Paetz dokonał zaprzysiężenia Trybunału Kościelnego, którego zadaniem będzie przesłuchanie świadków procesu – osób znających osobiście ks. Posadzego.

• To dobrze, że zaczęła się dyskusja nt. finansów Kościoła – uważa ekonom Episkopatu ks. Jan Drob, który skomentował dla KAI propozycję „Gazety Wyborczej” (z 14 lutego), by podatnicy mogli przekazywać na wybrany przez siebie Kościół 1 procent swoich podatków. Zdaniem ks. Droba, zanim na ten temat wypowie się Kościół, powinna odbyć się publiczna dyskusja. Ekonom opowiedział się jednak za utrzymaniem tradycyjnego finansowania potrzeb Kościoła, by lokalna społeczność nadal czuła się odpowiedzialna za utrzymanie parafii. Ks. Drob uważa, iż nie można sprowadzać finansów kościoła do problemu utrzymania księży. Największą trudnością jest dziś utrzymanie świątyń i dzieł Kościoła, takich jak np. szkoły czy działalność dobroczynna. I to temu, a nie zwiększeniu zamożności księży, powinien służyć nowy system.

• Nowosądecka policja zatrzymała czterech chłopców w wieku od 12 do 16 lat, którzy kupowali prasę katolicką przy bazylice pw. św. Małgorzaty i płacili za nią fałszywymi banknotami. Policjanci w Nowym Sączu od kilku tygodni starali się ustalić, kto i w jaki sposób wprowadza do obiegu banknoty 20-złotowe, będące jedynie dobrej jakości wydrukami komputerowymi. Mechanizm wprowadzania fałszywek do obiegu okazał się wyjątkowo prosty. Gazety przy nowosądeckiej bazylice zawsze sprzedają ministranci, są to najczęściej mali chłopcy. Kiedy nabywca płaci większym banknotem, wydają mu resztę.

• Nominacje. Biskup koszalińsko-kołobrzeski Marian Gołębiewski został mianowany przez Jana Pawła II członkiem Papieskiej Rady Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych. Bp Marian Gołębiewski urodził się w Trzebuchowie na terenie diecezji włocławskiej w 1937 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1962 r. Biskupem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej został w 1996 roku.

• Prawie 2 tys. polskich misjonarzy pracuje na misjach – wynika z najnowszych danych Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Obecnie na misjach pracuje 1953 misjonarzy z Polski, w tym 1044 zakonników, 541 sióstr zakonnych, 264 księży diecezjalnych, 68 braci zakonnych, 26 świeckich misjonarzy oraz 8 biskupów oraz 3 kleryków. Średnia wieku polskiego misjonarza to 46 lat, średni czas pobytu na misjach – ponad 14 lat. Rekordzistą jest 90-letni polski kardynał Adam Kozłowiecki, który 55 lat spędził na misjach. Spośród męskich zgromadzeń zakonnych najwięcej misjonarzy posiadają werbiści (248) i salezjanie (98). Z żeńskich zgromadzeń – franciszkanki misjonarki Maryi (62). Z polskich diecezji rekordzistką jest diecezja tarnowska, która wysłała na misje 47 księży.

• Aż w 100 tys. egzemplarzy rozszedł się pierwszy numer miesięcznika dla rodzin katolickich „Nasza Arka” w Krakowie. Numer poświęcony był w całości postaci bł. Ojca Pio. Miesięcznik chce każdy kolejny numer poświęcać omówieniu wybranego tematu. Najnowszy, lutowy numer poświęcony jest objawieniom w Lourdes. W następnych redakcja chce przybliżyć czytelnikom sprawę Całunu Turyńskiego, Miłosierdzia Bożego, postać Prymasa Tysiąclecia. „Nasza Arka” to kolejne po „Dominiku”, „Jasiu” oraz „Drodze” pismo krakowskiego wydawnictwa AZ. Redaktorem naczelnym jest ks. Robert Wróblewski SDB, zaś w skład redakcji wchodzi kilka małżeństw. Miesięcznik dostępny jest w kioskach parafialnych i prenumeracie.

• Specjalny kanał internetowy do rozmów ze swymi uczniami założył jeden z bielskich katechetów. „Nasze rozmowy dotyczą jak dotąd spraw wiary i życia religijnego, problemów egzystencjalnych, a także codzienności, jaką żyje nasza szkoła” – tłumaczy KAI ks. Eugeniusz Burzyk, pracujący w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Bielsku-Białej. Za pomocą internetu uczniowie otrzymują także materiały katechetyczne i treści katechez. Ks. Burzyk, jako operator kanału, może blokować dostęp do niego osobom naruszającym elementarne zasady kultury. Osobny kanał bielski katecheta prowadzi do kontaktów z rodzicami uczniów.

 

 

  

Nr 8, 25 lutego 2001

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl