Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Papież ogłosił kolejnych 7 nazwisk nowych kardynałów (patrz arytykuł włoskiego watykanisty Orazio Petrosillo na stronach 1 i 10).

• Po modlitwie Anioł Pański Jan Paweł II wezwał do solidarności z ofiarami trzęsienia ziemi w Indiach: „Zachęcam wszystkich do połączenia sił duchowych i fizycznych, aby nie zabrakło koniecznej pomocy dla naszych braci i sióstr tak ciężko doświadczonych. Modląc się za ofiary, zapewniam o mojej bliskości i o uczuciu głębokiej solidarności narody Indii i Pakistanu, dotknięte tak wielkim nieszczęściem”. Papież przypomniał też, że 28 stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Chorych na Trąd: „Pragnę także zapewnić chorych na trąd o mojej solidarności i pamięci w modlitwie. Wyrażam uznanie dla wszystkich, którzy w różny sposób są zaangażowani w walce z chorobą Hansena i są blisko tych, którzy na nią cierpią”.

• Trwają przygotowania do czerwcowej wizyty na Ukrainie – powiedział rzecznik Watykanu Joaquín Navarro-Valls. Jest to reakcja na wiadomość, że Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego wezwał Papieża do przełożenia wizyty. „Nie dostaliśmy do tej pory żadnej informacji na ten temat” – powiedział rzecznik. Prawosławni biskupi pisali: „Hierarchia Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego przedyskutowała sytuację i postanowiła zwrócić się do waszej Świątobliwości z żądaniem przełożenia waszej wizyty na Ukrainie” i ostrzegali Papieża przed ewentualnym spotkaniem z przedstawicielami dwóch niezależnych od Moskwy Kościołów prawosławnych; spotkanie takie “będzie oznaczać praktyczny koniec wszelkich stosunków między naszymi Kościołami” – zagrozili biskupi (patrz tekst na stronie 11).

• Dialog miłości nie byłby szczery bez dialogu prawdy – powiedział Papież na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (25 stycznia). Podczas nabożeństwa ekumenicznego w rzymskiej bazylice św. Pawła za Murami mówił: „Nie należy i nie można pomniejszać różnic istniejących jeszcze między nami. Prawdziwe zaangażowanie ekumeniczne nie polega na szukaniu kompromisów i nie czyni ustępstw tam, gdzie chodzi o Prawdę. Towarzyszy mu świadomość, że podziały wśród chrześcijan są sprzeczne z wolą Chrystusa i że są one zgorszeniem, które osłabia głos Ewangelii. Wysiłek ekumeniczny polega nie na pomijaniu ich, lecz na ich przezwyciężaniu. Jednocześnie świadomość tego, czego brakuje jeszcze do pełnej jedności, pozwala nam lepiej docenić to, co już jest wspólne”.

• Zło nie może nas zniechęcać, ale motywować do nadziei w Chrystusie – powiedział Papież podczas audiencji ogólnej 24 stycznia. W obliczu licznych przejawów przemocy, wojen, ucisku i niesprawiedliwości nie tylko nie możemy upadać na duchu, ale, przeciwnie – musimy pamiętać, że zostaliśmy wezwani do świadczenia o naszej nadziei, opartej na Chrystusie i złożonej w naszych sercach przez Ducha Świętego. Zło nie jest jakimś fatalizmem, miłość bowiem skłania nas do budowania przyszłości godnej człowieka. W sytuacji, gdy niepokój o przyszłość ogarnia tak wiele osób, zwłaszcza młodych – tłumaczył Papież – chrześcijanie muszą pokazać, że można zwyciężyć zło dzięki łasce Bożej i zdecydowanemu zaangażowaniu.

• Wznowiono dialog katolicko-anglikański. Kościół katolicki i Wspólnota Anglikańska ogłosiły utworzenie nowej grupy roboczej do kontynuowania dialogu teologicznego. Współprzewodniczącymi zostali anglikański biskup diecezji Highvale z RPA David Beetle i katolicki abp John Bathersby z Brisbane (Australia). Powołanie nowej grupy roboczej uzgodniono podczas międzynarodowego spotkania biskupów obu Kościołów w maju 2000. Wówczas kardynał Cassidy, przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan i głowa Kościoła anglikańskiego arcybiskup Canterbury Carey podpisali wspólny dokument „Wspólnota w posłannictwie”. Czytamy w nim, że oba Kościoły podzielają wspólną wiarę w takim stopniu, iż „możliwa jest większa niż dotychczas współpraca”.

• „Głoście to z dachów: Ewangelia w epoce globalnej komunikacji” – to hasło orędzie, które Papież ogłosił w związku z XXXV Światowym Dniem Środków Społecznego Przekazu (w większości krajów dzień ten obchodzony jest w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego – w tym roku 27 maja – w Polsce natomiast w trzecią niedzielę września). W dzisiejszym świecie – pisze Jan Paweł II – na prawie wszystkich dachach znajdują się nadajniki i anteny, służące do wysyłania i odbioru informacji z każdego zakątka globu. Dobrze byłoby, aby wśród tych wielu wiadomości, słyszane było także słowo Boże. Środki przekazu mogą zatrzeć różnicę między prawdą a złudzeniem. Ale stwarzają one ogromne możliwości głoszenia prawdy wśród coraz większych rzesz ludzi. Dlatego potrzeba zaangażowania Kościoła w dziedzinie mediów: „Katolicy nie powinni obawiać się otworzyć dla Chrystusa drzwi środków społecznego przekazu, tak aby dobra nowina mogła być głoszona z dachów świata!”.


Pomóżmy Indiom

Caritas Polska apeluje o pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Indiach. Pieniądze można wpłacać na konto: Caritas Polska, skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, Warszawa, PKO BP SA VIII O/Warszawa nr 90 10201013 122640130 z dopiskiem INDIE. Pozyskane środki finansowe zostaną przekazane na realizację pomocy doraźnej organizowanej na miejscu przez Caritas Indie.

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Brytyjska Izba Lordów zalegalizowała klonowanie ludzkich embrionów dla celów terapeutycznych. Rządowy projekt poparły związek lekarzy i organizacje pacjentów cierpiących na choroby Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane i białaczkę. Ich zdaniem klonowanie to jedyna szansa dla nieuleczalnie chorych, a klonowany we wczesnym stadium embrion nie jest istotą ludzką. Znowelizowana ustawa spotkała się z ostrą krytyką ze strony przedstawicieli głównych wyznań Wielkiej Brytanii. Jeszcze przed rozpoczęciem debaty parlamentarnej duchowy zwierzchnik Kościoła Anglikańskiego abp George Carey, prymas Kościoła katolickiego Anglii i Walii kardynał-nominat Cormac Murphy O’Connor, abp Glasgow kard. Thomas Winning, naczelny rabin Wielkiej Brytanii i przewodniczący wyższej szkoły dla duchownych muzułmańskich wspólnie wezwali Izbę Lordów, by tak skomplikowanej etycznie kwestii nie rozstrzygać w drodze głosowania, ale przekazać do rozpatrzenia specjalnej komisji. O’Connor stwierdził, że klonowanie dla celów terapeutycznych „jest nową formę reprodukcji człowieka i degraduje godność człowieczeństwa”. Anglikański biskup Oxfordu Richard Harries podkreślił, że „zasadniczą sprawą jest ustalenie, czy tych samych wyników nie da się osiągnąć bez badań na embrionach, czyli bez ich zabijania” (patrz komentarz na stronie 4).

• Niemiecka diecezja w Limburgu pozostanie w państwowym systemie poradnictwa dla ciężarnych kobiet. Decyzja ta została ogłoszona po spotkaniu tamtejszego biskupa Franza Kamphausa z prefektem Kongregacji Nauki Wiary kard. Josephem Ratzingerem i prefektem Kongregacji ds. Biskupów Giovannim Battistą Re. Przewodniczący Episkopatu Niemiec bp Karl Lehmann stwierdził, że decyzja „dowodzi, iż nawet w najtrudniejszych sprawach wola konsensusu jest w Kościele silna”.

W świetle niemieckiego prawa aborcja nie jest karalna, jeśli kobieta otrzyma z poradni zaświadczenie o odbyciu konsultacji. Do 1 stycznia wszystkie niemieckie diecezje zgodnie z zaleceniem Stolicy Apostolskiej wystąpiły z systemu poradnictwa państwowego. Zorganizowane przez nie poradnie straciły w ten sposób prawo do wydawania odpowiednich zaświadczeń, jednak nadal pomagają ciężarnym w trudnej sytuacji życiowej. Tylko biskup Kamphaus zapowiedział, że poradnie kościelne w jego diecezji będą wydawać zaświadczenia do momentu, aż „pojawi się przekonująca alternatywa”. Do końca 2001 r. wyniki poradnictwa w diecezji Limburg zostaną przeanalizowane i porównane z pozostałymi niemieckimi diecezjami, które organizują działalność poradni na nowych zasadach.

• Przebywający w Watykanie prezydent Konstantinos Stefanopulos zaprosił Papieża do Grecji. „Jan Paweł II podziękował za zaproszenie i wyraził nadzieję, że wizyta śladami apostoła Pawła dojdzie kiedyś do skutku” – oświadczył rzecznik Stolicy Apostolskiej. Papież w liście „O pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia” z czerwca 1999 r. wyrażał pragnienie odwiedzenia Grecji.

„Okoliczności nie dojrzały jeszcze do tego, by zaprosić Papieża zgodnie z jego wolą, czyli jako głowę Kościoła” – tak skomentował inicjatywę prezydenta prawosławny metropolita Theoclitos. Metropolita podkreślił, że Papież może przyjechać do Grecji jako głowa państwa lub jako pielgrzym. Hierarchowie prawosławni od wielu lat sprzeciwiają się wizycie Papieża w Grecji.

• „Kościół katolicki nie może zawrócić z drogi ekumenicznej” – powiedział w Wiedniu na spotkaniu z dziennikarzami sekretarz Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, kardynał-nominat Walter Kasper. Kardynał przypomniał, że w rozumieniu II Soboru Watykańskiego ekumenizm nie oznacza „powrotu innych Kościołów do Kościoła katolickiego. Wszystkie Kościoły muszą się nawrócić, skierować wzrok ku przyszłości, a nie ku przeszłości”. Zapewnił również, że stosunki między Rzymem a prawosławiem są lepsze niż się często przypuszcza. „Mimo pewnych problemów, w tym kwestii Kościoła greckokatolickiego w krajach Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, dotychczas żaden z Kościołów prawosławnych nie oświadczył, że nie chce kontynuować dialogu” – powiedział Kasper.

• Chrześcijaństwo to najliczniejsza religia świata – to informacja z „World Christian Encyclopedia” wydanej w Nowym Jorku przez „Oxford Press”. 1,9 miliarda chrześcijan to 31 proc. ludności świata. Drugą pod względem liczebności religią jest islam z 1,1 mld wyznawców (19,6 proc. światowej populacji). Przed stu laty chrześcijanie stanowili 32 proc., a muzułmanie 12,3 proc. ludności świata. Na początku ubiegłego wieku były 3 miliony niewierzących. Dziś jest ich 256 razy więcej – 768 mln, co stanowi 12,7 proc. mieszkańców Ziemi.

• Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka otrzymał w Moskwie nagrodę Międzynarodowej Społecznej Fundacji Jedności Narodów Prawosławnych. Medal i 50 tys. dolarów wręczył mu przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji, patriarcha Moskwy i Wszechrusi Aleksy II. „Widziałem, jaką uwagę poświęca Pan prawosławnym i innym wyznaniom tradycyjnym. Widziałem miłość narodu białoruskiego do Pana” – powiedział prezydentowi Aleksy II. „Nie tylko my, ale także nasi wrogowie rozumieją, że nasza jedność opiera się na naszej jednej wierze” – odparł Łukaszenka.


 

 

 

... I W POLSCE

• W całej Polsce odprawiono nabożeństwa ekumeniczne w ramach tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W samej Warszawie takich nabożeństw odbyło się ponad 20. Podczas spotkań duchowni różnych wyznań przypominali o potrzebie jedności. „Różnorodność chrześcijaństwa wcale nie musi być źródłem podziałów i nienawiści” – powiedział prawosławny bp Abel Popławski 20 stycznia podczas nabożeństwa w kościele akademickim KUL w Lublinie. Zwracano też uwagę na przeszkody w dialogu. Najgorętszym tematem Tygodnia była deklaracja Kongregacji Nauki Wiary „Dominus Iesus”, której ogłoszenie wywołało w środowiskach niekatolickich duży sprzeciw. Chociaż Tydzień Modlitw trwał formalnie od 18 do 25 stycznia, w rzeczywistości modlitwy ekumeniczne w Polsce rozciągają się na cały styczeń.

• Kościół w Polsce po raz pierwszy obchodził Dzień modlitw poświęconych islamowi (26 stycznia). Główne obchody odbyły się w warszawskim kościele św. Marcina na Starym Mieście, gdzie delegat Konferencji Episkopatu ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów bp Tadeusz Pikus odprawił Mszę św. w intencji pokoju, zaś imam Antar Nagi z warszawskiego Centrum Islamu recytował fragment trzeciej sutry z Koranu. Spotkania katolików i muzułmanów odbyły się także w Gdańsku i Olsztynie.

• Zamordowany został ks. Stefan Chamerski, proboszcz w Czarnocinie w diec. kieleckiej. 72-letniego kapłana znaleźli 21 stycznia rano parafianie zaniepokojeni, tym, że proboszcz nie przyszedł na niedzielną Mszę św. Mieszkający samotnie ksiądz prawdopodobnie zaskoczył zabójcę w domu. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu było uduszenie. Zabójca obrabował plebanię – zniknęły z niej pieniądze przekazane księdzu podczas kolędy na remont parafialnego cmentarza.

Jak poinformowała KAI, kielecka policja wysłała list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo ks. Chamerskiego. Poszukiwany jest Grzegorz Drążek, lat 21, zamieszkały w miejscowości Turawiec gmina Czarnocin.

• W przyszłym roku na Uniwersytecie Gdańskim zostanie otwarty Wydział Teologiczny – zdecydował senat uczelni. „To radosna wiadomość, a głosowanie senatu przyjmuję z szacunkiem” – stwierdził abp Tadeusz Gocłowski, metropolita gdański. Jeszcze do niedawna senat uczelni przeciwstawiał się utworzeniu wydziału teologicznego (w głosowaniu w czerwcu ub. roku zabrakło 10 głosów). Wydziały teologiczne powstały już na pięciu państwowych uniwersytetach: w Katowicach, Olsztynie, Poznaniu, Opolu oraz na warszawskim Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

• Aż 66 proc. młodzieży akceptuje antykoncepcję, a 62 proc. współżycie przed ślubem – wynika z badań przeprowadzonych przez ks. Sławomira Zarębę z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (dane opublikowała „Rzeczpospolita” z 24 stycznia). Badania wykonano na reprezentatywnej grupie młodzieży szkół średnich i studentów w 1998 r. i zestawiono z podobnymi badaniami z 1988 r. Z zestawienia wynika spadek akceptacji norm moralnych głoszonych przez Kościół. W 1988 r. antykoncepcję aprobowało 40 proc. młodych ludzi, a współżycie przed ślubem 34 proc. Wzrosła także akceptacja rozwodów z 20 na 30 proc. oraz aborcji: z 4 proc. na 17. Zmniejszył się natomiast odsetek osób głęboko wierzących (z 18 do 10 proc.) oraz uczęszczających w niedzielę na Mszę św. (z 37 do 24). Ponadto ponad 60 proc. młodych ludzi uważa, że do bycia religijnym nie jest potrzebny Kościół. (Zob. komentarz ks. Tomasza Słomińskiego na str. 4.)

• Krajowe Forum Młodych odbyło się w Siedlcach (25-27 stycznia). Zgromadzeni na Forum duszpasterze oraz delegaci duszpasterstw młodzieżowych rozważali m.in. możliwość wprowadzenia w całej Polsce jednolitego systemu duszpasterstwa młodzieży. Propozycja obejmuje utworzenie przy Konferencji Episkopatu Polski ogólnopolskiego Kolegium Duszpasterzy Młodzieży oraz dziewięciu sekcji roboczych na szczeblu krajowym (duchowości, środków przekazu, kultury, sportu, wolontariatu, pielgrzymek i spotkań ogólnopolskich, Światowych Dni Młodzieży oraz socjologiczna i zajmująca się problematyką młodzieży trudnej). W diecezjach zaproponowano powołanie odrębnych wydziałów duszpasterstwa młodzieży (w niektórych diecezjach już istnieją), a także ustanowienie funkcji diecezjalnego i dekanalnych duszpasterzy młodzieży. Nowością jest propozycja tworzenia diecezjalnej i dekanalnych rad młodych.

• Nominacje. Biskup radomski Jan Chrapek został konsultorem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.

• Bp Stanisław Dziwisz i nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk otrzymają doktorty honoris causa KUL. Taką uchwałę podjął 25 stycznia roku senat uczelni.

• W obecności kard. Franciszka Macharskiego odbył się prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego „Książę” (27 stycznia). Film ks. Andrzeja Baczyńskiego i Tadeusza Szymy powstał dla upamiętnienia 50. rocznicy śmierci kard. Adama Stefana Sapiehy. Zostanie wyemitowany 3 maja w 1 programie TVP.

• Papieski list do chorych dzieci. „Kochane dzieci, razem z Wami proszę Chrystusa o zdrowie dla każdego z Was, a zwłaszcza dla najbardziej dotkniętych chorobą. Codziennie w sposób szczególny modlę się za Was, za Waszych bliskich i opiekunów, lekarzy i pielęgniarki. Przyjmijcie błogosławieństwo, które Wam ofiaruję” – napisał Papież do chorych polskich dzieci. Dzieci otrzymają papieskie błogosławieństwo 11 lutego z okazji Dnia Chorego.

 

 

  

Nr 5, 4 lutego 2001

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl