Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Wiara, nadzieja i miłość w perspektywie ekumenicznej – taki był temat katechezy na środowej audiencji Jana Pawła II. Cnoty „teologalne” – zdaniem Papieża – wprowadzają nas w komunię z Bogiem. Pobudzają także uczniów Chrystusa do jedności:„Jedno jest ciało..., jedna nadzieja... jeden Pan, jedna wiara.., jeden Bóg i Ojciec (Ef 4,4-6). Kościoły i Wspólnoty kościelne – wyjaśniał Jan Paweł II – razem wyznają wiarę w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Tą podstawową jedność wiary i jedność wypływającą z chrztu znajdujemy w dokumentach mówiących o dialogu ekumenicznym. W dokumencie Światowej Rady Kościołów np. czytamy: „Chrześcijanie wierzą, że »jedyny prawdziwy Bóg«, który dał się poznać Izraelowi, w najwyższym stopniu objawił się w »Tym, który posłał« Jezusa Chrystusa (J 17,3); że w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat (2 Kor 5,19) i że przez swego Ducha Świętego Bóg przynosi nowe i wieczne życie tym wszystkim, którzy przez Chrystusa Jemu się powierzają” (ŚRK, „Wyznawać jedną wiarę”, 1992, 6).

Wszystkie Kościoły i Wspólnoty kościelne – mówił Jan Paweł II – odnoszą się do starożytnych Symboli Wiary i wykładni pierwszych Soborów powszechnych. Do przezwyciężenia pozostają pewne różnice doktrynalne – tak, aby droga do jedności wiary osiągnęła pełnię ukazaną w obietnicy Chrystusa: „Będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz” (J 10,16).

• Kongres Katolików Świeckich w Watykanie.„Świadkowie Chrystusa w nowym milenium” – to temat spotkań wiernych świeckich w Rzymie trwających od 25 do 30 listopada. „Jest to okazja do dialogu, wymiany doświadczeń i modlitwy” – powiedział przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich kard. James Francis Stafford. Zaś Jan Paweł II w kazaniu podczas Mszy św. 26 listopada na Placu św. Piotra mówił: „W 35 lat od zakończenia Soboru Watykańskiego II wołam: trzeba powrócić do jego nauczania i dorobku, zwłaszcza wy, świeccy, gdyż wraz z Soborem wybiła w Kościele godzina laikatu”. W Kongresie biorą udział delegaci poszczególnych Konferencji Biskupów z różnych krajów i przedstawiciele ruchów kościelnych. Wśród polskich uczestników są m.in. Tadeusz Mazowiecki, wieloletni redaktor „Znaku” Stefan Wilkanowicz, Marek Skwarnicki, redaktor „Tygodnika Powszechnego” oraz Zbigniew Nosowski z „Więzi”.

• Stolica Apostolska i Słowacja podpisały układ podstawowy. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano i premier Słowacji Mikuláš Dzurinda podpisali układ podstawowy w sprawie„niektórych zagadnień dotyczących stosunków między Kościołem a Państwem”.

Podczas specjalnej audiencji dla szefa rządu słowackiego, Jan Paweł II podkreślił, że dokument ten gwarantuje Kościołowi swobodne pełnienie jego misji, szczególnie w dziedzinie kultu, władzy biskupiej i nauczania.

• Znaczenie i dorobek Soboru Watykańskiego II w 35. rocznicę jego zakończenia przypomniał w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański Jan Paweł II. „W tym epokowym momencie – mówił Papież – lekcja Vaticanum II jawi się bardziej aktualna niż kiedykolwiek: warunki dzisiejsze bowiem wymagają, aby wasze zaangażowanie apostolskie jako świeckich było jeszcze bardziej intensywne i jeszcze szersze. Uczcie się Soboru, pogłębiajcie go, przystosowujcie się do jego ducha i jego wytycznych: odnajdziecie w nim światło i siłę, aby świadczyć o Ewangelii w każdej dziedzinie istnienia ludzkiego”.

• „Rodzina, małżeństwo, wolne związki” – to nowy dokument watykański Papieskiej Rady ds. Rodziny. We wstępie, przewodniczący Rady, kard. Alfonso Lopez Trujillo pisze, że dokument stanowi odpowiedź Kościoła katolickiego na próby legalizacji wolnych związków osób tej samej płci, a nawet adoptowania przez nich dzieci. Jest on skierowany do duszpasterzy, a także do rządzących i ustawodawców. Zdaniem kardynała rodzina – podstawowa komórka społeczeństwa – poddana jest dzisiaj nieznanym wcześniej atakom, „opartym na błędnej antropologii i wizji prawnej, niezgodnej z prawdą o mężczyźnie i kobiecie”.

Wśród niebezpieczeństw zagrażających najmłodszym w nowoczesnych społeczeństwach, wymieniono także rozszerzanie się narkomanii, rozwiązłość seksualną i style życia niezgodne z Ewangelią, które, w istocie będąc pułapką, przedstawiane są jako przejawy wolności i wyraz nowoczesności. Zdaniem Rady, głównym czynnikiem skłaniającym młodych ludzi do poszukiwania szczęścia w sposób przynoszący im szkodę, jest brak miłości i uwagi rodziców.

• Kongregacja Nauki Wiary wydała „Instrukcję w sprawie modlitwy w celu wyproszenia u Boga uzdrowienia”. Ma ona pomóc biskupom ordynariuszom „lepiej pokierować wiernymi, pomagać w rozstrzyganiu w nich tego, co dobre i korygować to, czego należy unikać” – czytamy w komunikacie Kongregacji.

Jej przewodniczący, kard. Joseph Ratzinger, przestrzega przed pochopnym mówieniem o „charyzmacie uzdrawiania” w przypadku konkretnych osób, np. prowadzących grupy modlitewne. Przypomina, że wszelkie uzdrowienie jest dziełem Ducha Świętego, „który pewnym osobom udziela specjalnego charyzmatu uzdrawiania, aby okazać moc łaski Zmartwychwstałego”.

• Nowy prefekt Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. Jan Paweł II przyjął dymisję kard. Achille Silvestriniego, który osiągnął wiek emerytalny (75 lat). Jego następcą został dotychczasowy patriarcha antiocheński Syryjczyków, abp Ignacy Moussa I Daouda. Nowy prefekt urodził się 18 września 1930 r. w Meskané w Syrii. Był konsultorem Papieskiej Komisji ds. Rewizji Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, a obecnie jest członkiem Kongregacji Nauki Wiary.

Wiek emerytalny osiągnął także dotychczasowy abp Waszyngtonu, kard. James A. Hickey. Jego następcą został abp Theodore E. McCarrick, dotychczasowy biskup Newark.

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Ojciec Gino Concetti OFM skrytykował na łamach „L’Osservatore Romano” decyzję francuskiego Sądu Najwyższego o przyznaniu niepełnosprawnemu Nicolasowi Perruche odszkodowania za „pełne pomyłek” narodziny. (20 listopada).

W wyniku zaniedbania lekarzy – nie odkryli, że płód jest zarażony odrą – Nicolas urodził się upośledzony umysłowo. 17-letni dziś chłopiec nie słyszy i jest częściowo niewidomy, a jego iloraz inteligencji jest niższy niż 50 punktów. Rodzice Nicolasa stwierdzili, że lekarze powstrzymali ich od aborcji i w imieniu dziecka zażądali rekompensaty.

Francuski prokurator Jerry Sainte-Rose ostrzegł, że ten przypadek może zapoczątkować niebezpieczny precedens uznania „prawa do nie urodzenia się”, stawiania przed sądem rodziców przez niezadowolone ze swojego życia dzieci, a także przyczynić się do systematycznej aborcji nienarodzonych, u których stwierdzono niedorozwój.

„L’Osservatore Romano” przypomina, że „osoba, która kieruje się zasadami ogólnie przyjętej moralności, wie, że badania prenatalne nie mogą być podstawą do dokonania aborcji. Niezależnie od stanu zdrowia, dziecko musi być zaakceptowane, wychowane i traktowane z godnością, na jaką zasługuje”.

Bp Elio Sgreccia, wiceprzewodniczący Papieskiej Akademii Życia, stwierdził, że „decyzja francuskiego Sądu Najwyższego opiera się na zasadzie, iż niepełnosprawni nie mają prawa do życia. Jest ona sprzeczna z przekonaniem, jakie Europa wyznaje od czasu procesu w Norymberdze – że tego rodzaju dyskryminacja już nigdy się nie powtórzy i że zasada równości zwycięży”.

• Nuncjusz Apostolski w Niemczech, arcybiskup Giovani Lajolo, wyraził niepokój nasileniem niemieckiego prawicowego ekstremizmu. Podczas dorocznego przyjęcia dla korpusu dyplomatycznego w Berlinie abp Lajolo podkreślił, że niezbędna jest „zdecydowana akcja sił moralnych i duchowych kraju”. Nawiązując do podróży kanclerza Gerharda Schrödera do Ziemi Świętej, stwierdził, że prawa „zamieszkujących tam narodów i wszystkich ludzi bez różnicy” muszą być szanowane, aby wszyscy mogli żyć w pokoju.

Z kolei biskup Akwizgranu Heinrich Mussinghof powiedział, że spisywane na papierze apele nie wystarczą, by przeciwstawić się przemocy. Jego zdaniem należy pamiętać o przeszłości, a „świętując 1200-lecie katedry w Akwizgranie, nie wolno zapominać o piecach krematoryjnych Oświęcimia”.

• Emerytowany arcybiskup Ricardo Durand Florez z Callao wezwał Peruwiańczyków do pojednania w obliczu najpoważniejszego kryzysu w historii Peru. Nastąpił on po niespodziewanej rezygnacji prezydenta Alberto Fujimoriego (przysłał ją faksem z hotelu w Tokio 20 listopada). Kongres Peru przyjął już rezygnację Fujimoriego i jego dwóch zastępców.

„Peruwiańczycy potrzebują pokoju i rozwagi, aby uniknąć narastających napięć i niepewności. Potrzebujemy zarówno pomocy Boga, jak i porozumienia wszystkich Peruwiańczyków, żeby pomimo różnic pracować na rzecz pojednania” –uważa abp Florez, były przewodniczący Peruwiańskiej Konferencji Biskupów, jeden z największych autorytetów w Peru.

• W połowie listopada do USA pojechała pierwsza grupa sudańskich dzieci z obozu dla uchodźców w Kakumie (północna Kenia). Kolejnych 500 chłopców wyjedzie za ocean jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Następna grupa zostanie umieszczona w ośrodkach dla uchodźców (w Dallas, Seattle i Waszyngtonie) w 2001 r. Pierwszych przybyszów powitali członkowie Służby ds. Migracji i Uchodźców Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych.

12 lat temu z powodu wojny między islamskim rządem Sudanu a miejscowymi chrześcijanami i animistami, ponad 12 tys. dzieci, głównie chłopców, uciekło do sąsiedniej Etiopii. W tamtejszym obozie dla uchodźców spędzili trzy lata. Kiedy w 1991 r. wojna wybuchła tym razem w Etiopii, dzieci zaczęły wracać do Sudanu.

Te, które przetrwały, dotarły przez pustynię do Kenii. W Kakumie założono dla nich obóz, w którym przebywały dziewięć lat. Teraz część z 4 tys. chłopców (od 14 do dwudziestu kilku lat) czeka przesiedlenie do USA. W Sudanie nie mają już rodzin, a nawet gdyby chcieli wrócić do ojczyzny, ich rówieśnicy im na to nie pozwolą.

„To wyjątkowa sytuacja. Nie potrafię podać przykładu żadnej innej akcji przesiedleńczej w dzisiejszym świecie, która bardziej zasługiwałaby na szacunek niż ta” – powiedział Charles T. Fillinger, amerykański urzędnik ds. imigrantów.

• W Moskwie zaprezentowano pierwszy tom Encyklopedii Prawosławnej. Zawiera on ponad 1200 haseł na literę ‘A’ i przeszło 700 ilustracji.

„Staraliśmy się uczynić naszą encyklopedię jak najbardziej aktualną, zbierając dane w różnych regionach i krajach” – oświadczył redaktor naczelny wydania, patriarcha moskiewski i Wszechrusi, Aleksy II. Wydawanie Encyklopedii powinno się zakończyć do 2012 roku. W 25 tomach znajdzie się 70 tys. haseł historyczno-statystycznych, biograficznych, hagiograficznych. Każdy tom będzie zawierał historyczne i współczesne mapy Kościołów i eparchii [diecezji], ikony świętych i portrety świeckich, reprodukcje dzieł sztuki i archeologii kościelnej. W Encyklopedii znajdą się również hasła poświęcone katolicyzmowi i Kościołom protestanckim.

• Gotyckie katedry we Francji wymagają natychmiastowych prac konserwatorsko-budowlanych – poinformował dziennik „La Croix”. 35 mln dolarów, jakie co roku przeznacza na ten cel rząd Francji, to suma niewystarczająca.

• Największe prace konserwatorskie przeprowadzono w XIX wieku, a obecnie wykonuje się tylko najpilniejsze naprawy. Zagrożone zabytki to, np. rzeźby na dachu katedry w Strasburgu, czy pękające witraże w słynnej rozecie katedry w Chartres. Tylko na gruntowną konserwację katedry w Reims należy przeznaczyć 25 mln dolarów.

Warto przypomnieć, że katedry w Reims, Strasburgu, Chartres, Amiens, Bourges i Paryżu zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

 

... I W POLSCE

• W Warszawie zakończył się II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Spotkali się na nim przedstawiciele ponad 100 ruchów i stowarzyszeń katolickich, w których działa 2 mln osób. Motto kongresu brzmiało: „Solidarni w służbie ubogim” – mówiono o bezpośredniej pomocy ubogim i sposobach zapobiegania ubóstwu. Prymas Polski, kard. Józef Glemp, przypomniał, że Kościół nie rozpoczął się od Soboru Watykańskiego II i adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Christifideles laici” o roli świeckich w Kościele. „Kościół – wyjaśniał kardynał – miał zawsze za zadanie budować i szerzyć Królestwo Boże, nawet w najlepiej zorganizowanych królestwach świata. Wyzwalać z niewoli społecznej, niewoli w kłamstwie, niewoli grzechu”.

Według rzecznika Episkopatu, ks. Adama Schulza, kongres był najważniejszym wydarzeniem Roku Jubileuszowego dla polskiego laikatu. „Okazało się, że choć ruchy mają różną specyfikę, to kwestia formacji, prowadzącej do integracji sfery duchowej i działania, jest płaszczyzną wspólną dla wszystkich ruchów”.

Jednym z celów kongresu była refleksja nad wyzwaniami dla ruchów i stowarzyszeń w trzecim tysiącleciu. Uczestnicy obrad mówili m.in. o potrzebie apostolstwa na wsi, o solidarności z ubogimi, zaangażowaniu społecznym katolików i roli ruchów w jednoczącej się Europie.

• Krajowa Rada Katolików Świeckich proponuje, aby wprowadzić tydzień modlitw o świętość małżeństwa i rodziny. Jest to jeden z wniosków listu otwartego, wystosowanego przez Radę na Kongres Laikatu Katolickiego, który odbywa się w Rzymie. Czytamy w nim, że w świecie, który odrzuca małżeństwo lub sprowadza je do zasady przyjemności, Kościół powinien uroczyście pokazać światu, iż małżeństwo naprawdę jest drogą do świętości. Wśród osób oficjalnie uznanych dotychczas za świętych i błogosławionych brakuje współczesnych małżonków – zwracają uwagę członkowie KRKŚ. Przypominają też fragment listu apostolskiego „Tertio millenio adveniente”, który mówi o potrzebie uznania heroiczności cnót świątobliwych świeckich, którzy zrealizowali swe powołanie w małżeństwie.

• Abp Józef Michalik w liście adwentowym prosi wiernych o włączenie się w nową ewangelizację. Metropolita przemyski zaleca lekturę Pisma Świętego, intronizację Biblii w rodzinach i przypomina, że dzieła miłosierdzia są obowiązkiem każdego chrześcijanina.

Autor listu podkreśla, że nowa ewangelizacja jest głoszeniem dobrej nowiny ludziom, którzy jej nie znają, ale także przypomnieniem jej tym, którzy o niej zapomnieli lub nie poznali jej dogłębnie. Nie będzie ona owocna, jeśli nie włączą się w nią ludzie o wielkiej gorliwości i nie wykształci duszpasterstwo, wymagające nowych metod głoszenia i dawania świadectwa o Ewangelii.

•a zakończenie metropolita przemyski wyraża nadzieję, że członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży pomogą proboszczom w realizacji tego projektu.

• „Kościół, Polska, Unia Europejska” – to tytuł broszury rozesłanej do każdej z 10 tys. polskich parafii. Publikacja zawiera artykuł bp Tadeusza Pieronka o stosunku Kościoła do integracji europejskiej. Autor nie zaprzecza, że integracja spowoduje liczne problemy, lecz powinny stać się one wezwaniem do bardziej intensywnej pracy duszpasterskiej. Do tego wysiłku należy się przygotować – podkreśla bp Pieronek. Na temat jednoczącej się Europy piszą też m.in.; Krzysztof Mądel SJ i Piotr Nowina-Konopka. Broszurę wydało wydawnictwo „Wokół nas”, a patronat medialny objął „Tygodnik Powszechny”.

• Ks. Sławomir Kokorzycki i siostra Lidia Kupny otrzymali nagrody ministra pracy i polityki społecznej przyznawaną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Ks. Kokorzycki z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej pracuje w parafii, na terenie której znajdują się trzy wioski popegeerowskie, a siostra Kupny ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza opiekuje się niepełnosprawnymi umysłowo dziećmi.

• Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów uznała Jana Pawła II za wzór człowieka dialogu katolicko-muzułmańskiego. Takie oświadczenie Rada wydała na koniec międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Islam w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i współczesność dialogu religii”, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim.

W czasie sesji poruszano kwestie stosunków prawnych między państwem polskim a wyznawcami islamu, dotychczasowego dialogu katolicko-muzułmańskiego w Polsce oraz odrodzenia islamu na Litwie.

W Polsce mieszka obecnie ok. 4,5 tys. muzułmanów. Blisko 99 proc. to potomkowie Tatarów, zamieszkujących od 600 lat dawne terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Łącznie w dzisiejszych granicach Polski, Litwy i Białorusi żyje ich ok. 20 tys. W Polsce należą do dwóch organizacji: Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP i Związku Tatarów Polskich. Najwięcej muzułmanów mieszka na Białostocczyźnie – w samym Białymstoku jest ok. 1,8 tys. osób z rodowodem tatarskim.

  

Nr 49, 

3 grudnia 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl