Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

•W Rzymie przebywała Narodowa Pielgrzymka Polaków (6-8 lipca). W homilii wygłoszonej na Placu św. Piotra Jan Paweł II wezwał rodaków do solidarności z ubogimi, uciśnionymi i chorymi, a także do nowej gorliwości misyjnej. „Wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby w codziennym życiu dawać świadectwo Ewangelii o zbawieniu – powiedział Papież. – Trzeba, abyśmy wchodząc w nowe tysiąclecie odpowiadali na to wezwanie z całą gorliwością. Niech rodzice będą świadkami wobec dzieci i młodzieży! Niech młodzi niosą Dobrą Nowinę swoim rówieśnikom, którzy często tracą poczucie sensu życia, zagubieni pośród wrażeń, jakie proponuje świat. Niech duszpasterze nie zapominają o tym, że duch misyjny, troska o każdego człowieka, który poszukuje Chrystusa i tego, który się od Niego oddala, należy do istoty ich pasterskiej misji”. (Zob. relację Marka Lehnerta na s. 4).

• „Gdyby Chrystus nie wkroczył na drogi świata, pozostalibyśmy samotni w naszym małym horyzoncie” – powiedział Jan Paweł II podczas katechezy na audiencji środowej (5 lipca). Papież określił swą katechezę jako „wewnętrzną podróż tajemniczymi drogami, na których Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi”. Podkreślił na wstępie prymat inicjatywy Boga, który „kocha stworzenie ukształtowane na Jego obraz i jako troskliwy pasterz (…), niestrudzenie go szuka nawet wtedy, kiedy ono okazuje się obojętne, a nawet znużone światłem Bożym”. Biskup Rzymu zauważył, że „poszukiwany przez Boga człowiek dostrzega Jego obecność” i „sam zaczyna szukać Boga, który go poszukuje: będąc poszukiwany, udaje się na poszukiwanie; kochany zaczyna kochać”. Ten sugestywny splot między inicjatywą Boga a odpowiedzią człowieka odkrywamy „jako podstawowy element doświadczenia religijnego”.

• W ramach Jubileuszu Więźniów Jan Paweł II odwiedził zakład karny „Regina Coeli” (9 lipca). Głównym punktem porannej dwugodzinnej wizyty była Msza św., na której zgromadziło się ok. 70 więźniów i drugie tyle strażników, pracowników wymiaru sprawiedliwości z ministrem Piero Fassino na czele. W roli ministrantów wystąpili sami więźniowie, którzy wyrazili zgodę na telewizyjną transmisję Mszy. W kazaniu Papież położył nacisk na potrzebę przemiany wewnętrznej. Podkreślił, że prawdziwym więzieniem dla człowieka jest grzech, a wyzwolenie z jego niewoli przyjść może tylko na drodze nawrócenia. Zwrócił również uwagę, że „kara i więzienie mają sens o tyle, o ile wymierzając sprawiedliwość i odstraszając przestępców, służą odnowie człowieka, pozwalając tym, którzy zbłądzili, na zastanowienie się i zmianę życia, ażeby stać się na nowo pełnoprawnym członkiem społeczeństwa”. Podczas Eucharystii modlono się o zniesienie kary śmierci na całym świecie. Przed powrotem do Watykanu Papież raz jeszcze zaapelował o skrócenie kary wszystkim więźniom.

• „W imieniu Kościoła Rzymu nie mogę nie wyrazić rozgoryczenia z powodu afrontu uczynionego Wielkiemu Jubileuszowi Roku Dwutysięcznego oraz wartościom chrześcijańskim Miasta” – powiedział Jan Paweł II podczas rozważań przed niedzielną modlitwą Anioł Pański, nawiązując do niedawnego zlotu homoseksualistów w Rzymie (9 lipca). Papież podkreślił, że w tej sprawie „Kościół nie może przemilczeć prawdy, gdyż nie dochowałby wierności Bogu Stwórcy i nie pomagałby w rozpoznaniu tego, co dobre i tego, co złe”. Jako komentarz Biskup Rzymu odczytał punkt 2358 „Katechizmu Kościoła Katolickiego”: „Znaczna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Osoby takie nie wybierają swej kondycji homoseksualnej; dla większości z nich stanowi ona trudne doświadczenie. Powinno się traktować je z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i – jeśli są chrześcijanami – do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swej kondycji”.

Jan Paweł II wspomniał o swych porannych odwiedzinach w stołecznym więzieniu „Regina Coeli” oraz wezwał do modlitw w intencji rozpoczynającej się w Baltimore sesji dialogu katolicko-prawosławnego.

• Katolik nie może być nigdy wspólnikiem rzekomego prawa do aborcji czy eutanazji – powiedział Jan Paweł II do uczestników międzynarodowego kongresu „Medycyna i Prawa Człowieka”. Papież zwrócił również uwagę, że w chwili, gdy wkraczamy w trzecie tysiąclecie, żyjący w ubóstwie mężczyźni i kobiety, szczególnie w krajach Trzeciego Świata, nadal nie mają dostępu do opieki lekarskiej i najbardziej potrzebnych leków. „Wiele sióstr i braci umiera codziennie na malarię, trąd, AIDS, często przy obojętności ze strony tych, którzy mogliby lub powinni przyjść im z pomocą. Niech te milczące prośby poruszą wasze serca! – apelował Jan Paweł II. – Musicie zrobić wszystko, aby każdy człowiek, bez względu na swoją pozycję społeczną i materialną, mógł korzystać z podstawowego prawa do tego wszystkiego, co niezbędne jest dla zdrowia, a więc także z odpowiedniej opieki lekarskiej”.

• Audiencje. Jan Paweł II przyjął prezydenta Chorwacji Stipe Mesicia z żoną.

• Stanowisko Kościoła wobec osób rozwiedzionych przypomniała Papieska Rada Tekstów Prawnych. W ogłoszonej w tej sprawie deklaracji Rada przypomniała, że osoby rozwiedzione, które zawarły nowe związki małżeńskie, nie mogą przystępować do sakramentów, chyba że zdecydują się na życie we wstrzemięźliwości seksualnej. Zaznaczono, że powodem deklaracji były pojawiające się ostatnio głosy, które poddawały w wątpliwość wypowiedzi Kościoła na ten temat.

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Dramat chrześcijan w Indonezji. „Co najmniej 100 tys. chrześcijan w Ambonie jest narażonych na poważne niebezpieczeństwo i powinno zostać natychmiast ewakuowanych” – głosi oświadczenie komitetu wspólnoty chrześcijańskiej stolicy Moluków, podpisanej przez biskupa pomocniczego Ambonu Josa Tethoola i przedstawiciela wspólnoty protestanckiej Agusa Ulahaiyanana. Agencje informują, że w masakrze chrześcijańskiej wioski Waai, dokonanej przez muzułmańskich ekstremistów, śmierć poniosły 22 osoby, a 57 raniono. „Uciekinierom brakuje ryżu i innej żywności” – oświadcza komitet. „Rozpaczliwie prosimy o wszelką pomoc tych, którzy chcą się o nas zatroszczyć i uratować nas”. Bp Ambonu Petrus Canissius Mandagi oraz pastor Titaley zamierzają pojechać do Genewy, aby poprosić Komisję Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych o wysłanie misji w celu zbadania sytuacji na Molukach. Od stycznia ’99 według danych oficjalnych na Molikach w wyniku starć między chrześcijanami a muzułmanami poniosło śmierć ponad 4 tys. osób.

• Konflikt katolicko-protestancki w Irlandii Północnej. Trzydniowe zamieszki wywołała podjęta 3 lipca decyzja specjalnej Komisji ds. parad, zakazująca zorganizowania marszu protestantów na Garvaghy Road w Portadon. Wojsko zbudowało 7-metrową stalową barierę, aby uniemożliwić przemarsz protestantów przez dzielnice katolicką. Strona katolicka uważa to za przejaw trumfalizmu. Marsze protestantów w Ulsterze organizowane są co roku w okresie od Wielkanocy do września. Ich największe nasilenie przypada w lipcu, dla uczczenia zwycięstwa Wilhelma Orańskiego nad katolickim królem Jakubem II pod Boyne w 1690 roku.

• Bractwo św. Piotra ma nowych kapłanów. Abp Marian Przykucki udzielił w Wigratzbad święceń kapłańskich w rycie trydenckim sześciu diakonom Bractwa Kapłańskiego św. Piotra. W grupie tej, obok czterech Francuzów i Brazylijczyka, jest ks. Tomasz Dawidowski z Gdyni. W Wigratzbad trwa również kapituła Bractwa św. Piotra, która ma wybrać nowego przełożonego generalnego. Funkcję tę od chwili utworzenia Zgromadzenia w 1988 r. pełni szwajcarski kapłan ks. Joseph Bisig. W 1988 r. Jan Paweł II ustanowił papieską Komisję „Ecclesia Dei”. Podlega jej kilkanaście zgromadzeń i instytutów zakonnych pielęgnujących, za zgodą Stolicy Apostolskiej, ryt trydencki Mszy Świętej. Komisji przewodniczy obecnie prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa, kolumbijski kard. Dario Castrillon Hoyos.

Ryt (lub obrzęd) trydencki jest formą sprawowania liturgii, jaka obowiązywała w Kościele katolickim do wprowadzenia przez Pawła VI w 1969 r. nowego rytuału. Mszę św. „trydencką” kapłan odprawiał po łacinie, tyłem do wiernych, a przodem do ołtarza (nie było wówczas ołtarzy stojących po środku świątyni), ponadto odmawiał szereg modlitw, które nie istnieją w obecnym rytuale. Nazwa „Msza trydencka” pochodzi od Soboru Trydenckiego (1545-63), który ujednolicił i ustalił Kanon Mszy św., ostateczne zaś zatwierdził go Papież Pius V w 1570 r.

• Chrześcijaństwo wobec globalizacji. Premier Wielkiej Brytanii Tony Blair zaprezentował wizję wspólnoty państw świata, opartą na fundamencie powszechnie uznanych wartości etycznych. „W czasach globalizacji ekonomiczno-technicznej – mówił na uniwersytecie w Tybindze – oraz wzajemnego uzależnienia, po wojnach, jakich doświadczyło wiele krajów w XX wieku, pojawia się nowa szansa na zbliżenie do pokoju i dobrobytu”. Przyczyni się to, jego zdaniem, do urzeczywistnienia historycznej nadziei ludzkości.

Blair przemawiając podczas otwarcia cyklu imprez fundacji „Etos Świata”, której inicjatorem jest katolicki teolog Hans Küng, zaapelował, by bez lęku przyjmować problematykę globalizacji. Jednakże, podkreślił, aby rozwijać na całym świecie społeczeństwa obywatelskie, wiara i rozum nie powinny być sobie przeciwstawiane. Premier opowiedział się także za integracją europejską, gdyż UE jest pozytywnym przykładem współpracy międzynarodowej. Dodał, że w przyszłości nie można wykluczać z procesu integracji krajów rozwijających się. Ponadto zapowiedział umorzenie długów krajom najbiedniejszym. Blair uważa, że jednym z najważniejszych elementów budowania jedności na świecie jest dialog międzyreligijny.

• Spór o legalizację prostytucji. Watykański dziennik „L’Osservatore Romano” nazwał haniebnym surogatem propozycję minister opieki społecznej Livii Turco, by w ramach zwalczania zjawiska nierządu zalegalizować domy publiczne. Według minister, miałyby one działać na zasadzie spółdzielni. Ks. Gino Concetti pisze w watykańskim dzienniku, że władze, nie potrafiąc sobie poradzić z prostytucją, będą do niej zachęcać, nadając jej charakter półlegalnej działalności. Nawet zezwolenie prostytutkom na zrzeszanie się i samodzielne zarządzanie swą działalnością nie oznacza obrony ich godności – uważa o. Concetti.

 

... I W POLSCE

• Z okazji Jubileuszowego Dnia Więźnia, naczelny kapelan więziennictwa RP przesłał wszystkim osadzonym i ich wychowawcom obrazek z wizerunkiem twarzy Chrystusa z Całunu Turyńskiego oraz krótki list. W liście do więźniów ks. Jan Sikorski napisał m.in.: „Chrystus Ciebie kocha tak, jakbyś był jedynym człowiekiem na świecie, bo dla Ciebie żył, za Ciebie umarł i za Ciebie zmartwychwstał”.

W Polsce jest 160 zakładów penitencjarnych, w których przebywa 60 tys. więźniów. W duszpasterstwo więziennictwa jest zaangażowanych ponad 200 kapłanów, siostry zakonne z różnych zgromadzeń i ok. 400 świeckich, członków Bractwa Więziennego, które ma na celu ewangelizację więźniów.

• Krajowa Rada Katolików Świeckich zaapelowała do polityków i dziennikarzy o kulturę polityczną w trakcie rozpoczynającej się kampanii prezydenckiej. „Demagogia szkodzi całemu społeczeństwu, a także – prędzej czy później – obraca się także przeciwko wszystkim politykom, skłania do uważania ich za chciwych władzy oszustów” – czytamy w apelu.

• Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że właściciel Inicjatywy Wydawniczej „Ad astra” naruszył dobra osobiste Buddyjskiego Związku Wyznaniowego Karma-

-Kagyu (4 lipca). W wydanej przez tę oficynę książce pt. „Sekty. Ekspansja zła” znalazły się materiały Ruchu Obrony Jednostki i Rodziny. Sąd nakazał zniszczenie wszystkich egzemplarzy wydanej w 1998 r. książki oraz opublikowanie w gazecie ogólnopolskiej oświadczenia: „Wyrażamy ubolewanie, że w książce »Sekty. Ekspansja zła« zamieszczono nieprawdziwe informacje na temat Związku Buddyjskiego Karma-Kargyu oraz że został on nazwany sektą o destrukcyjnym charakterze”. Wydawnictwo ma wypłacić Związkowi 5 tys. zł tytułem zadośćuczynienia. Jak podano w uzasadnieniu wyroku, Związek miał prawo poczuć się urażony, bo odniesiono do niego m.in. „zarzut kazirodztwa, handlu dziećmi i organami ludzkimi, zabijania ludzi w ramach grzesznych obrzędów”.

Wyrok, który otrzymał wydawca, jest – jak podała KAI – najsurowszy spośród tych, jakie zasądzono w Polsce w sprawie ochrony dóbr osobistych z powództwa grup religijnych. Po raz pierwszy pozwany musi zapłacić grzywnę. Pierwszy raz także nakazano zaprzestania sprzedaży książki jeszcze przed rozpatrzeniem sprawy. W ubiegłym roku w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Misji Czaitanji sąd w Lublinie orzekł, że zarzuty wobec grupy powinny być podparte dowodami, jednak dyskusja publiczna dopuszcza stosowanie wobec grupy określenia „sekta”. (Zob. komentarz Artura Sporniaka na str. 3.)

• Ujawniona przestępczość sekt w Polsce nie stanowi większego zagrożenia dla społeczeństwa – wynika z „Raportu o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce”, przygotowanego przez Międzyresortowy Zespół ds. Nowych Ruchów Religijnych. W latach 1992-1999 jednostki prokuratury w Polsce przeprowadziły 49 postępowań w sprawach związanych z sektami. W niemal jednej trzeciej spraw doszło do skazania członków sekt za czyny pozostające bezpośrednio lub pośrednio w związku z ich uczestnictwem w sekcie. Członkowie sekt najczęściej dopuszczali się czynów polegających na fałszowaniu dokumentów m.in. służących rejestracji związku wyznaniowego czy uzyskaniu dostępu do ulg i przywilejów, jakie pociąga za sobą rejestracja, ponadto uprowadzali małoletnich, stawiali czynny opór i napadali na funkcjonariuszy publicznych.

•iepokój autorów opracowania wzbudza uaktywnienie się środowisk satanistycznych. Tylko w 1999 r. odnotowano 9 przypadków rytuałów satanistycznych, z którymi związane były takie czyny jak dewastacje cmentarzy, kościołów, kradzieże krzyży i ozdób z grobów, zabijanie zwierząt, handel narkotykami, a nawet morderstwa. Ideologia niektórych sekt prowadzi ich członków lub sympatyków do prób samobójczych. W latach 1995-1999 odnotowano 8 samobójstw.

Raport informuje także, że w latach 1994-1999 prowadzone były 52 postępowania w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, stosunków między małżonkami, ubezwłasnowolnienia i innych, których tłem było uczestnictwo w sektach. Prawie w dwóch trzecich spraw sądy orzekły o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, jej ograniczeniu czy rozwodzie. Oprócz łamania prawa karnego lub rodzinnego członkowie niektórych sekt dopuszczają się także naruszania innych przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów celnych, meldunkowych, podatkowych, oświatowych (agitacje na terenie szkół) lub budowlanych. W latach 90. wśród związanych z działalnością sekt ujawniono kilkadziesiąt czynów tego rodzaju.

• Na 25 lat więzienia został skazany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku Silvestru G., zabójca ks. Ernesta Kleinerta, oficjała Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego (6 lipca). Zabójca jest obywatelem rumuńskim.

• Zmarł Julian Kulenty (l. 78), pierwszy i wieloletni prezes powstałego w 1990 roku Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. Maksymiliana Marii Kolbego.

• Rekordowa liczba ponad 20 tys. osób wzięła udział w festiwalu „Song Of Songs 2000”. Ta największa w Europie Środkowej impreza muzyki chrześcijańskiej odbyła się 1-2 lipca w Toruniu. Na scenie, ustawionej tuż nad brzegiem Wisły, wystąpiły największe gwiazdy polskiej i zagranicznej muzyki chrześcijańskiej, m.in. multimedialny show zaprezentował Sal Solo. Odbyło się także ekumeniczne nabożeństwo z udziałem prawosławnych, protestantów i katolików.

 

 

 

 

 

Nr 29, 16 lipca 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl