Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Pełnia objawienia Trójcy Świętej w trakcie Zesłania Ducha Świętego była tematem katechezy Jana Pawła II w czasie środowej audiencji ogólnej (31 maja). Odwołując się do opisu Pięćdziesiątnicy z Dziejów Apostolskich, Papież zauważył, iż cała Trójca „uczestniczy w wylaniu Ducha Świętego, rozlanego na pierwszą wspólnotę i na Kościół wszystkich czasów jako przypieczętowanie Nowego Przymierza zapowiedzianego przez proroków”. Następnie Jan Paweł II rozważał fragment Ewangelii wg św. Jana, gdzie „wylanie Ducha umiejscowione jest w paschalny wieczór i ściśle związane ze Zmartwychwstaniem”. Papież podkreślił, że również w tym opowiadaniu „jaśnieje chwała Trójcy: Zmartwychwstałego Chrystusa, który ukazuje się w swoim uwielbionym ciele, Ojca, który jest u źródła misji apostolskiej, i Ducha Świętego wylanego jako dar pokoju”.

Całe przemówienie w języku polskim wygłoszone po katechezie środowej Jan Paweł II skierował do obecnych na audiencji pielgrzymów archidiecezji lwowskiej z abp. Marianem Jaworskim oraz do nauczycieli i uczniów z polskiej szkoły w Baranowiczach na Białorusi.

• „Wasza obecność przypomina o tym, że i Syn Boży zamieszkując między nami (por. J 1, 14), stał się migrantem: stał się pielgrzymem świata i historii” – powiedział Jan Paweł II podczas Mszy św. na zakończenie Jubileuszu Migrantów i Podróżujących (2 czerwca). Wśród 40 tys. osób z 52 krajów byli reprezentanci ludzi morza, przedstawiciele lotnictwa cywilnego i biur podróży, cyrkowcy, kupcy objazdowi i pracownicy lunaparków, zagraniczni studenci, Romowie, imigranci, uchodźcy i uciekinierzy oraz delegacje prześladowanych mniejszości etnicznych. Zwracając się do nich Papież mówił: „Od chwili, gdy Syn Boży »rozbił pośród nas swe namioty«, każdy człowiek stał się w jakimś sensie »miejscem« spotkania z Nim. Przyjąć Chrystusa w bracie czy siostrze znajdującej się w potrzebie, to warunek, by spotkać Go »twarzą w twarz« i w sposób doskonały u kresu ziemskiej wędrówki”. O losie uchodźców i uciekinierów mówiono 1 czerwca podczas spotkania zorganizowanego wspólnie przez Jezuicką Służbę Uchodźcom, organizację Migrantes, UNHCR i włoską Radę ds. Uchodźców. Przyjęto tzw. Kartę Praw Uchodźcy i Uciekiniera – deklarację solidarności z uchodźcami, zawierającą ich prawa usankcjonowane przez prawo międzynarodowe, ale, jak podkreślano, „często zapominane czy nieprzestrzegane”. W swym orędziu na Dzień Migrantów i Uchodźców Jan Paweł II napisał: „Za każdą decyzją o opuszczeniu własnego kraju, rodziny i najbliższych, kryje się ludzki dramat, do tego stopnia, że zjawisko imigracji zarobkowej, politycznej czy z innego powodu, można uznać za jedną z tragedii XX wieku, obok obozów zagłady czy czystek etnicznych”.

• Jubileusz Dziennikarzy obchodzono w Watykanie (1-4 czerwca). Na uroczystości przybyło ponad 6 tys. osób, które uczestniczyły m.in. w wideokonferencji prasowej w łączności z różnymi krajami świata i nabożeństwie ekumenicznym „Święto Słowa”, poprowadzonym przez kard. Edwarda Cassidy’ego. Centralnym punktem Jubileuszu była Msza św. odprawiona 4 czerwca przez kard. Rogera Etchegaraya, po której odbyło się spotkanie dziennikarzy z Janem Pawłem II. Zwracając się do zebranych w Auli Pawła VI osób, Papież podkreślił, że „dziennikarstwem nie mogą kierować wyłącznie siły ekonomiczne, zysk i interesy partykularne. Należy je traktować jako zadanie poniekąd »święte«. Pełnić tę służbę ze świadomością, że potężne środki przekazu powierzone zostały wam dla dobra wszystkich, w szczególności dla dobra najsłabszych grup społecznych: od dzieci po ubogich, od chorych po osoby zepchnięte na margines i dyskryminowane”. Biskup Rzymu zauważył, że „nie wolno pisać, realizować i nadawać niczego ze szkodą dla prawdy: mam tu na myśli nie tylko prawdę faktów, o których mówicie, ale również »prawdę człowieka« – godność osoby ludzkiej we wszystkich jej wymiarach”. W rzymskich obchodach jubileuszu uczestniczył sekretarz redakcji „TP” – Piotr Mucharski.

W przeddzień jubileuszu ukazał się dokument Papieskiej Rady Środków Społecznego Przekazu „Etyka w środkach społecznego przekazu”.

• Jak co roku ostatniego dnia maja Jan Paweł II modlił się w Ogrodach Watykańskich przy wiernej kopii groty i figury w Lourdes, zbudowanej za pontyfikatu Leona XIII w 1902 r. Przybycie Papieża poprzedziło nabożeństwo różańcowe z udziałem kilku kardynałów oraz 5 tys. wiernych.

• Ks. Adam Boniecki gościł u Jana Pawła II (29 maja). Rano redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”(oraz m.in. o. Maciej Zięba OP) koncelebrował razem z Janem Pawłem II Mszę św. Następnie ks. Boniecki wręczył Papieżowi „urodzinowy” numer „TP” oraz nowe wydania „Kalendarium życia Karola Wojtyły” (amerykańskie, opublikowane przez Marian Helpers i polskie, wydawnictwa Znak, zawierające ok. 600 uzupełnień i poprawek). Jan Paweł II przekazał redaktorowi naczelnemu „TP” błogosławieństwo dla całej redakcji oraz odręcznie napisany list do ciężko chorej p. Anny Turowiczowej.

• Rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Joaquín Navarro-Valls potwierdził dwie nowe inicjatywy Roku Świętego, wpisane niedawno do kalendarza jego obchodów na życzenie Jana Pawła II. Są to: 15 czerwca wspólny obiad Papieża z dwustuosobową grupą biednych i bezdomnych w atrium Auli Pawła VI i 9 lipca – Msza św. w rzymskim zakładzie karnym Regina Coeli.

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Ekumenizm w praktyce. Wielowyznaniowy Liban to poligon współpracy ekumenicznej – powiedział abp Józef Życiński. Jako członek Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła Katolickiego i Światowej Rady Kościołów metropolita lubelski uczestniczył w posiedzeniu tego gremium w Libanie. W spotkaniu uczestniczyli chrześcijanie wschodni i zachodni. W czasie obrad omawiano m. in.: eklezjologiczne następstwa chrztu oraz istotę i cel dialogu ekumenicznego, znaczenie ruchów charyzmatycznych i wspólnej antropologii chrześcijańskiej. Otwierając obrady sekretarz Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan bp Walter Kasper wyraził nadzieję, że we współpracy ekumenicznej da się przezwyciężyć trudności i będzie można rozwinąć współpracę między wyznaniami. Podczas obrad jako pozytywny przykład osiągnięć ekumenicznych wskazywano Polskę, wyrażano uznanie za to, co osiągnął abp Alfons Nossol w związku z podpisaniem deklaracji o uznaniu ważności chrztu św. w różnych Kościołach.

„W wielu dziedzinach ujmowała nas egzotyka, która uczyła ekumenizmu metodą praktyczną. Gdy pojechaliśmy do sanktuarium Matki Bożej Libanu w Harissie, spotkaliśmy tam grupę dziewcząt muzułmańskich. Z rozmowy z nimi dowiedziałem się, że przyjechały z Iranu i z obozu dla uchodźców palestyńskich, szanują Matkę Bożą, chciały się do Niej pomodlić i przedstawić Jej swoje problemy, swoją bezdomność. Takich oznak współpracy było tam bardzo wiele” – powiedział metropolita.

• „Pigalle traci proboszcza, a wspólnota Emmanuel zyskuje biskupa” – tak francuskie gazety komentowały mianowanie ks. Dominique Reya, znanego z ewangelizacji prostytutek na paryskim Placu Pigalle, nowym ordynariuszem diecezji Fréjus-Toulon na południu Francji. Ks. Rey jest pierwszym biskupem z charyzmatycznej wspólnoty Emmanuel. Specjalizuje się ona m.in. w ewangelizacji ulicznej. Kard. Lustiger powierzył jej kilka parafii w archidiecezji paryskiej. Od 1995 r. ks. Rey był proboszczem parafii Trójcy Świętej w Paryżu, na terenie której znajduje się Pigalle. Otworzył tam „Bar u Proboszcza”. Znajduje się on pomiędzy sklepem z bielizną erotyczną a kinem porno. Witrynę baru zdobi figura Matki Bożej. Co wieczór w barze dyżuruje duszpasterz z parafii ks. Reya. Na pierwszym piętrze znajduje się kaplica, w której można się modlić i spowiadać. Historia odnotowuje tam nawrócenia np. sutenerów czy prostytutek.

• Zjazd homoseksualistów w Rzymie. Burmistrz Wiecznego Miasta wycofał poparcie dla organizowanego w lipcu światowego zlotu homoseksualistów w Rzymie. Zdaniem burmistrza Rutelliego, zjazd homoseksualistów w Roku Świętym w Rzymie przekształci się w „rewię gejowskiej mody na tle świątyń stolicy katolicyzmu”. Jednak organizatorzy zjazdu zapowiedzieli, że impreza odbędzie się bez względu na stanowisko władz miejskich. Przeciw paradzie protestuje Stolica Apostolska i przedstawiciele włoskiej prawicy. Pojawiają się też prośby do Papieża, o gest wobec homoseksualistów. Ostatecznie władze Rzymu wycofały się ze sponsorowania zjazdu, ale wspomogą go organizacyjnie ( patrz komentarz ks. Bonieckiego – s. 3). 

• Za drukowanie Biblii – sześć lat więzienia. Ks. Jiang Sunian, kapłan podziemnego Kościoła katolickiego, został skazany przez sąd apelacyjny na karę sześciu lat więzienia za nielegalne drukowanie Biblii i innych materiałów religijnych. W uzasadnieniu stwierdzono, że kapłan uchyla się od płacenia podatków, jest więc pospolitym przestępcą, a nie więźniem sumienia. Ks. Jiang został aresztowany kilka miesięcy temu razem z sześciu innymi księżmi.

Władze ChRL kontynuują kampanię zmuszania Kościoła podziemnego do połączenia się z Patriotycznym Stowarzyszeniem Katolików Chińskich, kontrolowanym przez władze. Od lutego br. policja zniszczyła siedem kościołów podziemnych i aresztowała wielu księży i wiernych. 81-letni bp Lin Xili został kilka razy porwany i poddany indoktrynacji w celu wymuszenia na nim przystąpienia do PSKC. W okresie Wielkiego Tygodnia i świąt Wielkanocnych policja chińska zniszczyła na prowincji kilka budynków i rozproszyła wiernych, zakazując im odprawiania „nielegalnych” Mszy i odmawiania różańca.

• Katholikentag w Hamburgu. Rozpoczął się 94. zjazd katolików niemieckich. W orędziu do jego uczestników Jan Paweł II wezwał katolików do jedności, a Kościół  do dawania zdecydowanego świadectwa Ewangelii. Papież wezwał katolików do obrony życia ludzkiego, rodziny, nierozerwalności małżeństwa, gościnności wobec obcokrajowców (za tydzień relacja z Hamburga).

 

... I W POLSCE

• W Łodzi odbyły się obchody Ogólnopolskiego Jubileuszu Ludzi Mediów (2-4 czerwca). W imprezie uczestniczyło kilku biskupów oraz ponad 200 dziennikarzy i pracowników mediów. W programie przewidziano kilka dyskusji panelowych, m.in. o roli reklamy w mediach katolickich, pokazy filmowe oraz koncert. Uczestnicy zobaczyć mogli także wystawy o roli plakatu w ewangelizacji i o treściach ewangelizacyjnych w znaczkach pocztowych. Dyskusję o modelu mediów katolickich poprowadził szef KAI, Marcin Przeciszewski, a uczestniczyli w niej: ks. Adam Boniecki (Tygodnik Powszechny), Waldemar Gasper (Radio Plus), prof. Janusz Kawecki (Radio Maryja), ks. Krzysztof Ołdakowski TJ (programy katolickie w TVP), ks. Ireneusz Skubiś (Niedziela), Antoni Zięba (Służba Życiu).

• Opinie. „Chcielibyśmy, by dziennikarze nieustannie nas okadzali kadzidłami pięknych słów i zachwytów. A gdy nas zadrapią, zadając pytania i zmuszając do refleksji, warczymy na nich i co gorsza uważamy za liberałów albo przynajmniej za przybyszów z innej planety” (Bp Jan Chrapek o stosunku biskupów do dziennikarzy; fragment referatu wygłoszonego podczas jubileuszu dziennikarzy w Łodzi).

• Nieznani sprawcy napadli na proboszcza w Przydonicy na Sądecczyźnie (nocy z 2 na 3 czerwca). Jest to już piąty w tym roku napad na sądeckie plebanie. Sprawcy działali podobnie jak przy poprzednich napadach: byli ubrani w tzw. „kominiarki”, na plebanię włamali się nocą, zaatakowali proboszcza, bili go i żądali pieniędzy. W kwietniu proboszczowie Sądecczyzny spotkali się z komendantem policji w Nowym Sączu, omawiając możliwości zabezpieczania się przed podobnymi zdarzeniami.

• Przy dźwiękach muzyki z „Bolka i Lolka” oraz z użyciem globusa, plecaka i lornetki biskup z Częstochowy Antoni Długosz zachęcał polskie dzieci do bycia misjonarzem Jezusa. 1 czerwca z udziałem 40 tys. najmłodszych odbył się na Jasnej Górze ogólnopolski Jubileusz Dzieci połączony z III Kongresem Misyjnym Dzieci. Bp Długosz przed Liturgią Słowa poprosił dzieci, aby jak Mojżesz słuchający Boga, zdjęły sandały. Rzeczywiście, większość dzieci wysłuchała czytań mszalnych siedząc bez butów. Niecodziennie wyglądała również procesja z darami. Dzieci w kolorowych strojach przyniosły sandały – symbol pielgrzymowania, pusty żłóbek – symbol krajów, gdzie nie znają jeszcze Boga, parę gołębi – dar ubogich, słodycze – znak pamięci o dzieciach cierpiących oraz Pismo Święte należące do jednego z zamordowanych ostatnio misjonarzy. Dzieci wypuściły także 5 balonów z listami do dzieci z 5 kontynentów.

• Powołanie grupy ekspertów przy Konferencji Episkopatu Polski, zajmującej się interpretacją przepisów prawa, zaproponowali obradujący w Krakowie ekonomowie diecezjalni i zakonni z całej Polski (24 maja). Było to pierwsze wspólne spotkanie 202 ekonomów. Kolejne będą się odbywały systematycznie w grupach problemowych.

• O. Jarosław Głodek, wiceprowincjał dominikanów, został nowym dyrektorem prowadzonego przez zakon wydawnictwa „W drodze”. Działalność dominikańskiego wydawnictwa zapoczątkowało ukazanie się w 1973 r. miesięcznika pod takim tytułem, założonego przez o. Marcina Babraja, który kierował nim przez 22 lata. W 1981 r. powstała oficyna wydawnicza, wydająca książki o tematyce teologicznej i filozoficznej oraz literaturę piękną.

• Wyróżnienia. Nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk otrzymał doktorat honoris causa nauk prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zaś ks. Manfred Desalaers z Niemiec, który od 10 lat pracuje jako duchowny w Oświęcimiu na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i chrześcijańsko-żydowskiego, został wybrany przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów „Człowiekiem Pojednania 2000”.

• Lonny Glaser, założycielka Instytutu Janineum w Wiedniu, otrzymała w Poznaniu Medal za Zasługi dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Założona przez nią placówka od kilkudziesięciu lat funduje stypendia naukowe polskim studentom i naukowcom, a w ostatnich latach także stypendystom z krajów Europy Środkowej. Z pomocy instytutu skorzystało do tej pory ok. 4 tys. Polaków.

• „Rzeczpospolita”, „Tygodnik Powszechny” i „Niedziela” to najpopularniejsze pisma czytane przez polskich biskupów – wynika z sondażu przeprowadzonego przez KAI. Spośród radiowych programów informacyjnych najczęściej słuchane są „Sygnały dnia” w I Programie PR, a w telewizji najczęściej oglądane są „Wiadomości”. Na ankietę odpowiedziało jedynie 10 hierarchów: kard. Franciszek Macharski, arcybiskupi Juliusz Paetz i Władysław Ziółek, biskupi Piotr Libera, Tadeusz Pieronek, Kazimierz Romaniuk, Jan Chrapek, Andrzej Śliwiński, Kazimierz Ryczan i Adam Lepa. Po „Rzeczpospolitą” sięga 4 biskupów z 10. „Życie” czyta 3, a „Gazetę Wyborczą” codziennie na biurku mają 2 z ankietowanych osób. Z tygodników najchętniej czytane są „Tygodnik Powszechny” i „Niedziela” – po 4 osoby. Natomiast „Gościa Niedzielnego” czyta bp Libera, zaś kard. Macharski najchętniej czyta cotygodniowy dodatek „Rzeczpospolitej” – „Plus-Minus”. Miesięczniki „Znak” i „Więź” czyta po 2 biskupów, zaś „W Drodze” – bp Lepa. Każdy z ankietowanych wymieniał inne nazwisko najlepszego dziennikarza: Monikę Olejnik (bp Pieronek), ks. Adama Bonieckiego (bp Chrapek), Krzysztofa Kąkolewskiego i Ewę Polak-Pałkiewicz (bp Lepa),  Zbigniewa Nosowskiego (bp Libera) i Macieja Orłosia (bp Ryczan). Zdaniem kard. Franciszka Macharskiego, jest ich znacznie więcej.

 

 

 

 

 

Nr 24, 11 czerwca 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl