Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• 27 nowych świętych z Meksyku ogłosił Jan Paweł II podczas niedzielnej Mszy św. (21 maja). Do grona kanonizowanych został zaliczony ks. Cristobal Magallanes (1869–1927) i 24 jego towarzyszy, duchownych i świeckich, którzy w latach 1915–1934 ponieśli śmierć męczeńską ze względu na wiarę podczas tzw. wojny „cristeros” oraz założyciele zgromadzeń zakonnych: Jose Maria de Yermo y Parres (1851–1904) i Maria de Jesus Sacramentado Venegas de la Torre (1868–1959). Nawiązując do postaci nowych świętych Papież podkreślił, że jako dzieci Kościoła meksykańskiego miłowali oni i nieustannie przyzywali Maryję, zwłaszcza za pośrednictwem przepięknego wizerunku w Guadelupe.

Natomiast w rozważaniach poprzedzających modlitwę maryjną „Regina coeli” odmówioną na zakończenie Mszy św. kanonizacyjnej Jan Paweł II podziękował Królowej Nieba, „za jej macierzyńską opiekę, która towarzyszyła nowym świętym na drodze doskonałości chrześcijańskiej”.

• Wspomnienia z pielgrzymki do Fatimy były treścią rozważań Jana Pawła II podczas środowej audiencji generalnej (17 maja). Papież przypomniał, że „w osobach dwojga pastuszków z Fatimy Kościół ogłosił błogosławionymi dwoje bardzo młodych dzieci, ponieważ, chociaż nie były męczennikami, dowiodły praktykowania cnót chrześcijańskich w stopniu heroicznym, mimo dziecięcego wieku”. Biskup Rzymu podkreślił, że „ich świętość nie zależy od objawień, lecz od wierności i poświęcenia, z jakim odpowiedziały na szczególny dar otrzymany od Pana i Najświętszej Maryi Panny”, dodał również, że „dzięki swej wierności Bogu stanowią świetlany przykład dla dzieci i dorosłych, jak w sposób prosty i wielkoduszny dostosować się do przemieniającego działania łaski Bożej”. Kończąc rozważania Jan Paweł II zauważył, iż „z Fatimy rozchodzi się na cały świat orędzie nawrócenia i nadziei, orędzie, które zgodnie z Objawieniem chrześcijańskim jest głęboko włączone w historię. Ono więc, wychodząc z przeżytych doświadczeń, wzywa wiernych do usilnych modlitw o pokój na świecie i do czynienia pokuty, aby otworzyć serca na nawrócenie”. Po zakończeniu katechezy Papież zaapelował o położenie kresu walkom między Etiopią a Erytreą oraz przemocy w Sierra Leone.

• „Po ponad 50. latach życia kapłańskiego odczuwam w sobie żywą potrzebę wielbienia i dziękczynienia Bogu za Jego niezmierzoną dobroć” – powiedział Jan Paweł II podczas urodzinowej Mszy św. odprawionej wraz z 4 tys. księży z całego świata, w dniu ich Jubileuszu stanowego (18 maja). W swej homilii Biskup Rzymu bardzo serdecznie pozdrowił  wszystkich prezbiterów, a zwłaszcza tych, którzy są „chorzy, samotni, lub przeżywający różne trudności”, jak również tych, „którzy z powodu różnych okoliczności nie sprawują już świętej posługi, jakkolwiek nadal noszą w sobie szczególne upodobnienie do Chrystusa, wyryte w niezatartym piętnie święceń kapłańskich”. Dziękując za życzenia z okazji 80. urodzin, które w imieniu wszystkich księży i całego Kościoła złożył mu prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa kard. Dario Castrillon Hoyos, Jan Paweł II powiedział: „Bóg zechciał połączyć me życie z łaską sakramentalnego kapłaństwa, wybierając mnie na biskupa i następcę św. Piotra, abym był świadkiem miłości Boga względem całej ludzkości w tym tak bardzo ciekawym czasie”. Po zakończeniu Mszy Papież wraz z gośćmi spożył obiad w Domu św. Marty w Watykanie, a po południu na Placu św. Piotra odmówił wraz z pielgrzymami różaniec. Papieskie urodziny zakończył koncert Londyńskiej Orkiestry Symfonicznej w Auli Pawła VI.

Jubileusz Kapłanów rozpoczął się 14 maja nieszporami w bazylice Santa Maria Maggiore, którym przewodniczył kard. Hoyos. W kolejnych dniach księża uczestniczyli w Mszy św. pod przewodnictwem sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Angelo Sodano, wzięli udział w Drodze Krzyżowej, którą poprowadził kard. Jana Chryzostom Korec ze Słowacji, spotkali się z Papieżem podczas modlitewnego czuwania oraz wysłuchali kilku wykładów.

• Audiencje. Podczas nadzwyczajnej audiencji związanej z urodzinami Jana Pawła II spotkał się on w Sali Konsystorza z członkami korpusu dyplomatycznego, akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej (19 maja). W krótkim przemówieniu Jan Paweł II wyraził wdzięczność Bogu za dar długiego życia oraz ponowił apel o poszanowanie życia ludzkiego i bronienie go przed wszelkimi zagrożeniami.

Jan Paweł II przyjął również 300-osobową grupę głuchoniemych sportowców, przygotowujących się obecnie do Światowych Igrzysk Głuchoniemych, które odbędą się w przyszłym roku w Rzymie.

• Nominacje. Jan Paweł II mianował włoskiego dziennikarza Angelo Scelzo nowym podsekretarzem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Nominacja człowieka świeckiego na tak wysokie stanowisko w Kurii Rzymskiej zdarza się bardzo rzadko.

• Trzecia tajemnica fatimska nie jest dogmatem i katolicy mają prawo w nią nie wierzyć – przypominał prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Joseph Ratzinger w wywiadzie dla rzymskiego dziennika „La Repubblica”. Kard. Ratzinger, któremu Jan Paweł II powierzył ogłoszenie tego dokumentu wraz z „odpowiednim komentarzem”, zapowiedział ukazanie się całości nie później niż do połowy czerwca. Nie będzie to podczas żadnej ceremonii ani Mszy św., ale zwykłej konferencji prasowej, powiedział Kardynał. Dodał, że pełny tekst trzeciej tajemnicy nie przyniesie już żadnych rewelacji. „Uważam, że w rezultacie tajemnica zostanie sprowadzona do właściwych rozmiarów. Także dlatego, iż nie należy obiecywać sobie wiele po podobnych objawieniach prywatnych, które chociaż – temu, kto tego pragnie – pomagają w modlitwie i życiu chrześcijańskim, nie mają na pewno dla chrześcijanina zasadniczego znaczenia”.

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Śmierć księdza. Nieznani sprawcy zastrzelili w Burundi ks. Pascala Nzikobanianka z Muriza. Jest to kolejne morderstwo kapłana w ciągu ostatnich miesięcy. Na wiadomość o tym zabójstwie Jan Paweł II wysłał telegram kondolencyjny na ręce biskupa diecezji Ruyigi, Josepha Nduhirubusy, przekazując wyrazy współczucia. Papież wyraził jednocześnie nadzieję na pokój w tym kraju.

• Teolog Domu Papieskiego o „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”. Szwajcarski dominikanin, ks. Georges Cottier, z zadowoleniem przyjął decyzję Jana Pawła II o ujawnieniu „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”. Jego zdaniem podjęta przez Papieża decyzja o publikacji „położy kres licznym domniemaniom, a nawet bzdurom”.

Jan Paweł II – uważa Cottier – przed ujawnieniem treści tajemnicy fatimskiej rozważał wszystkie możliwe aspekty związane z podaniem jej do publicznej wiadomości”.

• „Po nim »ostrożny Włoch«” – to tytuł artykułu Vitorrio Messoriego, który ukazał się z okazji 80. urodzin Jan Pawła II. „Kościół będzie potrzebował nieco spokoju – twierdzi włoski publicysta. Jego zdaniem pontyfikat Jana Pawła II wywołał w Kościele zamieszanie i dezorientację, gdyż obecny Papież jest „bardziej prorokiem niż administratorem”. Dlatego, uważa Messori, Kościołowi potrzeba spokoju, który może zapewnić tylko papież-Włoch. Jego zdaniem Jana Pawła II wywołał w Kościele zamieszanie i dezorientację: „nad obowiązkiem »zarządzania« górę bierze w nim apokaliptyczny niepokój, by przyspieszyć powrót Chrystusa, którego imię i obietnice wykrzykuje na wszystkich dosłownie placach świata (...) Jest bardziej słowiańskim »romantykiem« i »sentymentalistą« niż ostrożnym i cierpliwym realistą. Bardziej »aktorem«, osobowością medialną, ulegającą pokusie spektakularnych gestów, aniżeli głową Kościoła i zarazem państwa, którą obowiązuje dyskrecja i rządzenie w półcieniu. Jest bardziej niestrudzonym »producentem« słów w piśmie i w mowie, czego rezultatem jest zatrważająca rzeka dokumentów i przemówień często improwizowanych, aniżeli oszczędnym i ostrożnym najwyższym gwarantem doktryny, której każde słowo powinno być wyważone”.

„Najbardziej zdumiewające w wypowiedzi Messoriego jest to, że propaguje swoisty rasizm, twierdząc, iż istnieje jakiś włoski charyzmat do papiestwa. Nigdzie, a tym bardziej w księgach objawionych, nie ma żadnej informacji, żeby jeden naród miał jakieś specjalne predyspozycje, specjalny gen do objęcia papiestwa, i że jest to właśnie naród włoski” – uważa o. Maciej Zięba.

• Ekumeniczna propozycja wspólnoty Chemin Neuf. Katolicka wspólnota Chemin Neuf zorganizowała dwudniowe spotkanie, przybliżające protestanckie wyznania ewangelickie we Francji. Spotkanie odbywa się pod hasłem: „Słuchając Ducha Świętego – w Kościołach Ewangelickich”. Spotkanie było jednym z czterech ekumenicznych i międzyreligijnych spotkań (dotyczących judaizmu, prawosławia i katolicko-luterańskiej deklaracji o usprawiedliwieniu), jakie wspólnota Chemin Neuf organizuje w bieżącym roku w opactwie Hautecombe w Sabaudii. Sesje, animowane przez duchownych i świeckich członków wspólnoty, otwarte są dla wielowyznaniowej publiczności. Wspólnota Chemin Neuf jest jedną z 37 dynamicznie rozwijających się we Francji tzw. nowych wspólnot, wywodzących się z ruchu charyzmatycznego. Powstała w latach siedemdziesiątych. W Polsce Chemin Neuf działa od 1994 roku.

• Biskupi Jugosławii apelują o zniesienie sankcji. Katoliccy biskupi Jugosławii zaapelowali do wspólnoty międzynarodowej o zniesienie sankcji nałożonych na ich kraj. Biskupi oświadczyli w Belgradzie, że embargo przyspiesza ubożenie społeczeństwa i uniemożliwia rozwój gospodarczy. Jednocześnie opowiedzieli się za przyspieszeniem przemian demokratycznych w kraju. Podkreślili, że problemy Jugosławii można rozwiązać tylko w duchu dialogu i tolerancji, a wszystkie grupy etniczne kraju powinny okazać gotowość przebaczenia, pojednania oraz pokojowego współżycia. „Dość już było nienawiści, która narodom Jugosławii przyniosła jedynie zło i nieszczęścia. Niech Bóg obdarzy nas wszystkich łaską skruchy i darem miłości” – czytamy w oświadczeniu.

• Episkopat USA wobec „katolików za wolnym wyborem”. Przewodniczący Episkopatu Stanów Zjednoczonych bp Joseph Fiorenza skrytykował organizację: „Katolicy za wolnym wyborem” za jej poparcie dla aborcji. Używanie określenia „katolicki” dla działalności skierowanej przeciwko życiu ludzkiemu i służącej ośmieszaniu Kościoła stanowi nie tylko obrazę katolików, ale także wszystkich, którzy pragną uczciwości i szczerości w dyskusji publicznej” – uważa przewodniczący Konferencji.

• Ekumenizm w praktyce. Zwierzchnicy belgijskich katolików, prawosławnych, anglikanów i protestantów złożyli podpisy pod wspólnym oświadczeniem, w którym wyrazili wolę wspólnego działania na rzecz najbardziej potrzebujących oraz dawania świadectwa jedności.

 

... I W POLSCE

• Prymas Polski wyznał winy w imieniu Kościoła w Polsce (20 maja). Kard. Glemp przeprosił Boga m.in. za akty kolaboracji niektórych księży w okresie w PRL, za życie duchownych ponad stan i uleganie nałogom oraz tolerowanie przejawów antysemityzmu. Osobiście Ksiądz Prymas przepraszał za pewien „lęk” w okresie stanu wojennego oraz za to, że nie zdołał „ocalić życia ks. Popiełuszki, mimo wysiłków podejmowanych w tym kierunku”. Rachunek sumienia Kościoła w Polsce poprzedził Mszę św. na placu Teatralnym, będącą kulminacyjnym punktem obchodów Wielkiego Jubileuszu w metropolii warszawskiej. (Zob. wypowiedź ks. Prymasa na str 4.)

• W ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu w metropolii warszawskiej odbyło się 305. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski (19 maja). Biskupi rozmawiali na temat posługi na rzecz ubogich, pomocy Kościoła dla imigrantów, ekologii oraz sytuacji TV Niepokalanów. Podczas konferencji prasowej wrocławski bp pomocniczy Edward Janiak poinformował, że przy diecezjalnych biurach Caritas Polskiej działają 4 biura informacji dla imigrantów – we Wrocławiu, Białymstoku, Lublinie i Zgorzelcu. Biskupi poruszyli też sprawę duchowości stworzenia i ochrony środowiska oraz tego, co Kościół może robić na rzecz ekologii. Episkopat rozmawiał również na temat rozwoju Telewizji Niepokalanów. Bp Marian Błażej Kruszyłowicz, asystent kościelny Telewizji Niepokalanów powiedział KAI, że istnieją trudności związane są ze zdobyciem środków na finansowanie tego medium, wyraził jednak nadzieję, że nasze społeczeństwo zdoła utrzymać telewizję katolicką. Szansą na dalszy rozwój TN będzie współpraca z powstającą Telewizją Familijną.

• Polscy biskupi odwiedzili 57 instytucji dobroczynnych Warszawy. Po zakończeniu obrad 305. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, 19 maja przekazali oni przesłanie jubileuszowe osobom najbardziej potrzebującym – więźniom, opuszczonym dzieciom, osobom bezdomnym, chorym i niedołężnym. Prymas Polski odwiedził wychowanków Domu Dziecka nr 3, zaś metropolita lubelski abp Józef Życiński spotkał się z więźniami aresztu śledczego na warszawskim Służewcu.

• „Najbardziej naturalnym i skutecznym promotorem powołań jest ten, kto przeżywa własne powołanie z radością i entuzjazmem” – powiedział na Jasnej Górze abp Zenon Grocholewski, prefekt watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego (19 maja). Przemawiał on podczas Krajowego Kongresu Powołań „Powołani w trzecie tysiąclecie”, który został zorganizowany na Jasnej Górze w dniach 19-21 maja. Arcybiskup podkreślił, że powołanie rodzi się ze spotkania z Jezusem, dlatego jego promocja jest przede wszystkim „wskazaniem na Jezusa w Jego pełnej fascynacji tajemnicy, sprowokowaniem pragnienia spotkania Go i przebywania z Nim”. Gość z Watykanu zwrócił uwagę, że skuteczność promocji powołań zależy od tego, jaki obraz Chrystusa przekazujemy ludziom. „Dlatego nie możemy sprowadzić jej jedynie do wykorzystywania metod pedagogicznych czy też troszczenia się o tworzenie nowych struktur organizacyjnych” – stwierdził arcybiskup. Prefekt Kongregacji zwrócił też uwagę na kościelny wymiar powołań, stwierdzając, że „sposób przedstawiania Kościoła wpływa na ich promocję”. „Fałszywe przedstawienie Kościoła jest często przyczyną nie pójścia za głosem powołania” – dodał.

• Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta sesja w 80. rocznicę urodzin Jana Pawła II (18 maja). Po wysłuchaniu koncertu zebrani wystosowali życzenia do Ojca Świętego. W sesji uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, kościelnych i samorządowych, m.in. premier Jerzy Buzek, prezydent Aleksander Kwaśniewski, marszałek Sejmu Maciej Płażyński oraz Senatu Alicja Grześkowiak, Prymas Polski kard. Józef Glemp i około 20 biskupów.

• VII Tydzień Społeczny zorganizowany przez Akcję Katolicką odbył się w Warszawie w ramach obchodów jubileuszowych archidiecezji (18-21 maja). W tym roku przebiegał on pod hasłem „Wiara źródłem kultury w Polsce trzeciego tysiąclecia”. Uczestnicy Tygodnia Społecznego zastanawiali się nad relacją wiary do kultury rozumianej jako styl myślenia i będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie: jaki wpływ na kulturę, życie gospodarcze i politykę, w obecnej rzeczywistości ma wiara, a jaki powinna mieć?

• 100 tys. osób uczestniczyło na Jasnej Górze w ogólnopolskim czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym (21 maja). Doroczne czuwania polskiego ruchu charyzmatycznego należą do największych spotkań na Jasnej Górze. W czuwaniu uczestniczył krajowy duszpasterz Odnowy w Duchu Świętym bp Bronisław Dembowski, a specjalnym gościem był Nikol Baldacchino z Malty – świecki członek Międzynarodowych Katolickich Służb Charyzmatycznych (ICCRS), które koordynują działania wspólnot charyzmatycznych na całym świecie.

• Warszawską redakcję „Gazety Wyborczej” odwiedził przebywający w Polsce kilka dni rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Joaquin Navarro-Valls (19 maja). „Jesteśmy świadkami tworzenia się nowego zjawiska – rozpadają się antychrześcijańskie i antyreligijne uprzedzenia, które do tej pory były nieodłącznym elementem nowoczesności. (...) To w dużym stopniu rezultat 21 lat pontyfikatu Jana Pawła II” – powiedział dyrektor watykańskiego Biura Prasowego. Wcześniej telefonicznie podziękował redaktorowi naczelnemu „Gazety” Adamowi Michnikowi za numer wydany w dniu urodzin Papieża.

Watykański rzecznik prasowy przebywał w Polsce na zaproszenie katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podczas uroczystej sesji z okazji 80. urodzin Jana Pawła II Navarro-Valls wygłosił w Lublinie referat pt. „Papież pielgrzym na drogach świata”.

• Co czwarty Polak oglądał koncert z wadowickiego rynku, transmitowany przez telewizję z okazji urodzin Papieża – podał Ośrodek Badania Opinii Publicznej. Uczestników koncertu pozdrowił za pośrednictwem telewizji Jan Paweł II. „Wiem, że tak jak w Wadowicach, tak też w całej Polsce i na świecie jest wielu ludzi, którzy darzą mnie swoją życzliwością, a swą modlitwą i ofiarą, cierpieniem wspierają mnie w pełnieniu posługi Piotrowej. Dzisiaj w sposób szczególny pragnę im za to podziękować” – powiedział Papież. Na żywo koncert wysłuchali m.in. premier RP Jerzy Buzek, metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski, żona prezydenta RP Jolanta Kwaśniewska i przewodniczący AWS Marian Krzaklewski. Wystąpili m.in.: Grzegorz Turnau, Kayah, Stanisław Sojka, Ryszard Rynkowski, Justyna Steczkowska oraz Maryla Rodowicz.

• W tarnowskiej parafii p.w. Świętej Rodziny rodzice, chcący uczestniczyć w Mszy św., mogą zostawić swoje dzieci w domu katechetycznym. W tzw. „Chatce Puchatka” maluchami opiekuje się młodzież oraz wychowawcy. Parafia Świętej Rodziny znana jest z prężnej działalności. Działa tutaj m.in. kuchnia dla ubogich, Klub dla Samotnych, Bank Pracy, Parafialna Kasa Pomocowa, Parafialny Amatorski Zespół Teatralny oraz Video-Klub „Familia”.

 

 

 

 

 

Nr 22, 28 maja 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze
Nike 2000

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl